Πρόσφατη νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου επί φορολογικών υποθέσεων

Αυτοτελής φορολόγηση σύνταξης που λαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας θανόντων δικαστικών λειτουργών: Με τη 1551/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Τριμελές) κρίθηκε ότι οι διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 5 του Ζ/1975 Ψηφίσματος εφαρμόζονται, και στους δικαστικούς λειτουργούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, με συνέπεια, κατ’ αρχάς, να υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση οι, καταβαλλόμενες από το Δημόσιο, αποδοχές των δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματός τους. Περαιτέρω και κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, υπόκειται σε αυτοτελή φορολόγηση η, αντιστοιχούσα προς τις αποδοχές των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών (και αποτελούσα «συνέχεια» των αποδοχών αυτών), σύνταξη των αποχωρούντων από την υπηρεσία δικαστών, η οποία, όπως και η σύνταξη των συνταξιούχων βουλευτών, καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο και αποβλέπει στην εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και, τελικά, στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας.
Τα ανωτέρω δε ισχύουν, και για τη σύνταξη που σε περίπτωση θανάτου λαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας θανόντων δικαστικών λειτουργών. Νομίμως έκρινε το πρωτόδικο δικαστήριο ότι έπρεπε να φορολογηθεί αυτοτελώς η σύνταξη που καταβλήθηκε στην εφεσίβλητη, συνταξιούχο κατά μεταβίβαση από τον αποβιώσαντα πατέρα της, συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό,  κατά το ένδικο οικονομικό έτος, από το Δημόσιο Ταμείο και, συνεπώς, να μην αθροισθούν με το ποσό της σύνταξης αυτής τα λοιπά εισοδήματα που απέκτησε κατά το ως άνω έτος και, ειδικότερα, τα εισοδήματα από ακίνητα.
Φορολογία δωρεών ονομαστικών μετοχών: Με τη 18520/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Μονομελές) κρίθηκε αντισυνταγματική η νομοθετική εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3091/2002, ως ευρεία και αόριστη. Επιπλέον, ως αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το χρόνο έναρξης ισχύος του επιβάλλοντος το νέο τεκμαρτό τρόπο προσδιορισμού της πραγματικής αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Η εκδοθείσα δε, κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω νομοθετικής εξουσιοδότησης 1031583/253/Α΄0013ΠΟΛ.1055/1-4-2003/ΦΕΚ Β΄477/21-4-2003 Υπουργική Απόφαση αντίκειται στην συνταγματική αρχή της περιορισμένης αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων, διότι καταλαμβάνει υποθέσεις που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ κατά την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής στις 21-4-2003 επιβάλλοντας επιπλέον φόρο από αυτόν που ίσχυε το κρίσιμο χρόνο φορολογίας το έτος 1997. (πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών)

Σχόλια