Θέση Δικηγόρου στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών 'Δημόκριτος'

Προκήρυξη μίας θέσης Δικηγόρου στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του αρ. 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 751η, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Ε.Λ.Κ.Ε» (Ε-10467)-Απ. 678η Συνεδρίασης Δ.Σ προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, για τη νομική υποστήριξη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος διαχειρίζεται κονδύλια που προορίζονται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 09/05/2024 12:00 am

Δείτε περισσότερα εδώ 

Αίτηση εδώ

(πηγή career.duth.gr)

Σχόλια