Δικαίωση δικηγόρου και στο Εφετείο για αμοιβές Νομικής Βοήθειας: Απόρριψη της έφεσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Μον.Εφ.Αθηνών αρ. 1097/2024: Απόρριψη έφεσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που άσκησε κατά απόφασης που επιδίκασε σε δικηγόρο οφειλόμενες αμοιβές Νομικής Βοήθειας.

«Με την εκκαλούμενη απόφαση η αγωγή έγινε δεκτή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ως νόμιμη, εκτός του αιτήματος καταβολής τόκων που κρίθηκε νόμιμο από την επίδοση της αγωγής και του αιτήματος κήρυξης προσωρινά εκτελεστής της απόφασης, και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του εναγόμενου να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (18.611,84) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής , καταδικάστηκε δε το εναγόμενο στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας ποσού τριακοσίων (300) ευρώ.

Με την υπό κρίση έφεση το εκκαλούν ν.π.δ.δ. παραπονείται για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου βάσει των οποίων η αγωγή δεν απορρίφθηκε ως απαράδεκτη ελλείψει εννόμου συμφέροντος της ενάγουσας για την άσκηση της και δεν έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής της προόδου της δίκης κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, που υπέβαλε πρωτοδίκως το εναγόμενο.

…Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω ορθά απορρίφθηκε το αίτημα αναστολής της προόδου της δίκης (κατ΄αρθρο 249 ΚΠολΔ) στον πρώτο βαθμό , αφού αορίστως και παρελκυστικά προβλήθηκε και καταχρηστικά προβάλλεται και στο παρόν Δικαστήριο, εφόσον και στην κατ΄έφεση δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των απαιτήσεων της ενάγουσας ούτε υφίσταται χρονικός προσδιορισμός για την διενέργεια του ελέγχου και την ολοκλήρωση αυτού, ώστε να ακολουθήσει διαδικασία πληρωμής.

…Προκύπτει συνεπώς το έννομο συμφέρον της ενάγουσας ως συγκεκριμένο, αναγνωριζόμενο από το νόμο προσωπικό οικονομικό όφελος (το άθροισμα των αμοιβών για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως δικηγόρου) το οποίο είναι άμεσο και παρόν. Άμεσο έννομο συμφέρον υπάρχει αφού από την καθυστέρηση της αρμόδιας υπηρεσίας να ελέγξει τα υποβληθέντα νομίμως δικαιολογητικά, προκαλείται ήδη βλάβη που συνίσταται στην υποχρέωση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών για τις αξιούμενες αμοιβές της ενάγουσας αλλά και αβεβαιότητα ως προς την πληρωμή των οφειλόμενων αμοιβών και συνακόλουθος κίνδυνος για τα συμφέροντα της ενάγουσας δικηγόρου, για την αποτροπή του οποίου, ζητείται , ως πρόσφορη και αναγκαία δικαιοδοτική πράξη, η έκδοση δικαστικής απόφασης.»

Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Πετρούλα Εμμ. Μανδηλαρά

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά