Ανακοπή κατά επιταγής προς πληρωμή - Μη νομιμοποίηση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων για άσκηση πράξεων εκτέλεσης (ΜΠρΘεσ)

Mον. Πρωτ.Θεσσαλονίκης 16451/2022 : Σε συνέχεια της νομολογίας του Άρειου Πάγου (822/2022), στις 05-12-2022 έγινε δεκτή ανακοπή, κατά επιταγής προς πληρωμή, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για χρέος που έχει αναλάβει τη διαχείριση του, Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, διότι δεν απονεμήθηκε στην εταιρεία διαχειρίσεως η ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου, ώστε να ασκεί πράξεις εκτέλεσης. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 16451/30-12-2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εμποδίζει μία ακόμη Ε.Δ.Α.Δ.Π. (Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις), να παρασταθεί στα Δικαστήρια, ως μη δικαιούχος διάδικος, εντολοδόχος, ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος μίας ακόμη αλλοδαπής εταιρείας Ε.Α.Α.Δ.Π (Εταιρεία Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις). Η μεταβίβαση της διαχείρισης της επίδικης απαίτησης μεταξύ της άνω Ε.Δ.Α.Δ.Π και της άνω Ε.Α.Α.Δ.Π. πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ν.3156/2003 άρθρο 10 παρ.14 και 16, επίκληση δε των διατάξεων αυτών, και αποκλειστικά αυτών, γίνεται στο προοίμιο της σύμβασης, ενώ καμία αναφορά και επίκληση γίνεται των διατάξεων του ν.4354/2015. Δηλαδή, η διαχείριση των τιτλοποιημένων απαιτήσεων στην καθ’ης έλαβε χώρα σύμφωνα με τον. 3156/2003 και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξουσία κατ’εξαίρεση νομιμοποιήσης μη δικαιούχου διαδίκου δεν απονέμεται στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που μεταβιβάσθηκαν κατά τους όρους του ν.3156/2003, ενώ η ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 4354/2015 δεν εφαρμόζεται σε αυτές. Δε νομιμοποιείται να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις για λογαριασμό της εντολέα της εταιρείας, ούτε η μεταξύ τους σύμβαση και η παροχή πληρεξουσιότητας μπορεί να καθιδρύσει κατ’εξαίρεση νομιμοποιήση. Συνεπώς, η άνω καθ’ης δεν νομιμοποιείτο ενεργητικά στην επίσπευση της προσβαλλόμενης επιταγής προς εκτέλεση, ως εκ τούτου είναι άκυρη. 

Τους ανακόπτοντες εκπροσώπησε ο Γιάννης Αργυριάδης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης / τηλ. 6970094741

Δείτε απόσπασμα της αποφασης εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου