Πρόσληψη 73 υπαλλήλων στα διοικητικά δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Προκήρυξη διαγωνισμού προς πλήρωση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης. 

Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως: 

α) Για το Συμβούλιο της Επικρατείας τριάντα (30) θέσεις. 

β) Για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων τρεις (3) θέσεις. 

γ) Για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις. 

δ) Για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις. 

ε) Για το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά πέντε (5) θέσεις. 

στ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις. 

ζ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις. 

η) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά πέντε ( 5) θέσεις. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 05/06/2023. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου