Θέση Νομικού Συμβούλου στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 717η, προκηρύσσει την πρόσληψη επτά (7) επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Smart Attica DIH, the Attica region – Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism- SmartAttica-AtHeNAI» (Ε-12597) (Ε.Ε/DIGITAL)», μεταξύ των οποίων : Θέση 3 : Μία (1) θέση ειδικευμένου Νομικού Συμβούλου σε θέματα αξιοποίησης έρευνας (σύμβαση ανάθεσης έργου). Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου