Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και Σύγκρουση Συμφερόντων : Αίτημα πληροφοριών από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει ότι οι εμπειρογνώμονες που αξιολογούν τα προτεινόμενα έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων.

Αυτοί οι εμπειρογνώμονες αξιολογούν και επανεξετάζουν έργα που προορίζονται για την ανάπτυξη αμυντικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και η συμβολή τους βοηθά την Επιτροπή να αποφασίσει ποια έργα θα λάβουν χρήματα από το ταμείο. 

Το Ταμείο δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2027.

Σε αντίθεση με τη γενική πρακτική για την αξιολόγηση των προτάσεων που προορίζονται να λάβουν πόρους της ΕΕ, η Επιτροπή δεν υποχρεούται να δημοσιεύει τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων που προτίθεται να συμβουλευτεί. Το αποτέλεσμα των ελέγχων δεοντολογίας των προτάσεων έργων του Ταμείου Άμυνας επίσης δεν θα δημοσιοποιηθεί.

Σημειώνοντας ότι λείπει ένα σημαντικό στοιχείο δημόσιου ελέγχου, ο Διαμεσολαβητής ζητά από την Επιτροπή να εξηγήσει ποια μέτρα έχει λάβει για να διασφαλίσει ότι η χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων δεν οδηγεί σε κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων. 

Ο Διαμεσολαβητής ρώτησε επίσης ποιος κώδικας δεοντολογίας θα εφαρμοστεί στους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προέρχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

Ζητήθηκε από την Επιτροπή να απαντήσει στον Διαμεσολαβητή έως τις 31 Μαρτίου 2023. (πηγή ombudsman.europa.eu/)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου