Θέση Νομικού στην Περιφέρεια Αττικής

H Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, μεταξύ των οποίων ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Νομικής (κωδ.114). 

Απαιτούμενα προσόντα θέσης: α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ειδική επισήμανση: Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης στη θέση με κωδικό 114 (ειδικότητα ΠΕ Νομικής) είναι οι υποψήφιοι να μην έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr