Θέση Νομικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Νομικού σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5132772 / ΕΛΚΕ 122.0001και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Εμ. Φλεμετάκη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε #10.000,00#€ (δέκα χιλιάδες ευρώ). Το ποσό αυτό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Η συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ και στο επιλεγέν προσωπικό θα είναι έως έντεκα (11) μήνες και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 18-11-2022 και ώρα 13:15.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr