Θέση ασκούμενου δικηγόρου στο Δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην πρόσκληση εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι από 07-10-2022 έως και 17-10-2022.

Η άσκηση διαρκεί δώδεκα (12) µήνες και η θέση των ασκουµένων δικηγόρων ορίζεται σε µία (1). Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκουµένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούµενων υποψηφίων δικηγόρων είναι ο προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας, ο οποίος χορηγεί και τη βεβαίωση άσκησης. Η µηνιαία αποζηµίωσή τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις - πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήµατος - και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µηνός. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι δικηγόροι δεν πρέπει να συµπληρώνουν το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης πριν από το πέρας της ετήσιας άσκησής στον ∆ήµο Πειραιά. Επιπλέον, εάν δεν είναι εγγεγραµµένοι ως ασκούµενοι σε ∆ικηγορικό Σύλλογο, πρέπει να πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα, µε την έναρξη της άσκησής τους στον ∆ήµο Πειραιά.

Δειτε την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης εδώ  

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για νομικούς-δικηγόρους εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου