Απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής λόγω μη ενημέρωσης του ενάγοντος για τη διαμεσολάβηση - Η έγγραφη ενημέρωση μπορεί να γίνει μέχρι την κατάθεση κλήσης επαναφοράς της αγωγής (ΕιρΑθ)

Ειρηνοδικείο Αθηνών, αρ. απόφασης 366/2022 (μισθωτικές διαφορές): Δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 Ν.4640/2019, διαδικασία ενημέρωσης του ενάγοντος για τη δυνατότητα επίλυσης της επίδικης διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης, με δεδομένο ότι δεν προσκομίζεται μέχρι και την τυπική συζήτηση της αγωγής – ούτε άλλωστε γίνεται επίκληση στις προτάσεις και στην προσθήκη επί αυτών που νομοτύπως κατατέθηκε , αλλά ούτε και στον «κατάλογο σχετικών» που προσκομίζεται – κάποιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι έλαβε μια τέτοια ενημέρωση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και μάλιστα σε χρόνο προγενέστερο από την κατάθεση της αγωγής όπως απαιτεί ο νόμος, παράλειψη, η οποία, κατά την αποψη που το παρόν Δικαστήριο προκρίνει ως ορθή, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των τυπικών παραλείψεων που δύνανται να αναπληρωθούν μέσω της διαδικασίας του άρθρου 227 ΚΠολΔ …

Κατ΄ακολουθία των ανωτέρω και έπειτα από αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής. Ωστόσο προς αποφυγή νομικού αδιεξόδου, η ως άνω έγγραφη ενημέρωση του δικηγόρου προς τον εντολέα του δύναται να λάβει χώρα μέχρι και την κατάθεση της κλήσης για επαναφορά της αγωγής προς συζήτηση, ώστε να ενημερωθεί, έστω και τότε, για τη δυνατότητα να προσφύγει στη διαδικασία της δικαστικής διαμεσολάβησης και να επιλέξει είτε τη διαδικασια αυτή είτε να επιδιώξει την επίσπευση της συζήτησης της αγωγής, υπογράφοντας το αργότερο μέχρι την κατάθεση της κλήσης το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο και προσκομίζοντας το το αργότερο μέχρι τη συζήτηση. (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Ιωάννη Ελ. Κυμιωνή)

Δείτε την απόφαση εδώ


Σχόλια