Ακύρωση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του ΚΕΑΟ - Κατά το χρόνο έκδοσής τους δεν είχε ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία προσβολής του νόμιμου τίτλου (ΔΠρΠατ)

Δ.Πρωτοδικείο Πατρών (Τμήμα 4ο Μον.): Ακύρωση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. του Ε.Φ.Κ.Α. με τις οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακά σε βάρος της ανακόπτουσας , ως κληρονόμου αποβιώσαντος συζύγου, ποσά που αντιστοιχούν σε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προσαύξησης, λόγω οικογενειακών βαρών, επί τις σύνταξης γήρατος που ελάμβανε ο τελευταίος και της ατομικής ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Διευθυντή του ως άνω Κ.Ε.Α.Ο. με την οποία κλήθηκε η ανακόπτουσα να καταβάλει τα παραπάνω βεβαιωθέντα ποσά. 

Δεν επιτρέπεται η έκδοση πράξης ταμειακής βεβαίωσης οφειλής με την απόδοση μοναδικού αριθμού και την οικεία ηλεκτρονική εγγραφή της, και εν συνεχεία, η έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από τα όργανα του Κ.Ε.Α.Ο. με την αποστολή της οικείας ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη, πριν από την κοινοποίηση και τη διοικητική οριστικοποίηση του νομίμου τίτλου. Η οριστικοποίηση δε του νόμιμου τίτλου, σε περίπτωση έγκυρης κοινοποίησης και νομότυπης άσκησης ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά της οικείας καταλογιστικής πράξης, εξακολουθεί να συντελείται είτε με την έκδοση απόφασης επί της ένστασης αυτής είτε με την παροδο άπρακτης της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει το αρμόδιο όργανο να αποφανθεί επ’ αυτής, άλλως μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της ένστασης.

Εν προκειμένω το Δικαστήριο κρίνει ότι κατά το χρόνο έκδοσης των προσβαλλομένων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία προσβολης του νόμιμου τίτλου ήτοι της ανωτέρω καταλογιστικής αποφασης και επομένως μη νομίμως συγκροτήθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας εκτελεστος τίτλος αναγκαστικής είσπραξης και έλαβαν χώρα οι ως άνω ταμειακές βεβαιώσεις. (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δικηγόρου Πατρών, Βασιλείου Γαλανόπουλου)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια