Καθιέρωση και αξιοποίηση εμπράγματης ωφέλειας του Ελληνικού Δημοσίου επί των αυθαιρέτων ακινήτων ιδιωτών διά Εταιρειών Κτηματικής Αξιοποίησης

Εισήγηση του Ιωάννη Κυμιωνή, Δικηγόρου

[Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο : «Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  - αναζητώντας την «Χρυσή Τομή» της Βιώσιμης Ανάπτυξης» με Οργανωτές το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών [Αθήνα 01.-02.04.2022] (1η Ημέρα Συνεδρίου /  2η  Ενότητα : Περιβάλλον – Οικονομία – Ανάπτυξη  / 2η Συνεδρία  / Εισήγηση   υπ’αρ. 10. / Προεδρεύουσα Συνεδρίου : Καθηγήτρια Δρ Πολυξένη Παπαδάκη) *

"Αξιότιμε Κύριε Προεδρεύοντα της Συνεδρίας, Αξιότιμες Κυρίες συμμετέχουσες στο Συνέδριο, Αξιότιμοι Κύριοι συμμετέχοντες, 

1.Ευχαριστώ πολύ για την τιμή να αξιολογηθεί η από διετίας περίπου πρότασή μου προς συμμετοχή στο Συνέδριο κατά την τότε Δημόσια Προκήρυξη, Προκήρυξη που έθετε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πλαίσιο για την ανταλλαγή των απόψεών μας στο πάντοτε επίκαιρο ζήτημα περί το κομβικό βιοτικό δίπολο του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, και της αποστολής της Δημόσιας Διοίκησης για την προστασία και την ανάδειξή του.

Σκοπός της εισήγησης του ομιλούντος είναι η υποβολή μίας πρότασης και μίας  ρεαλιστικής και άμεσα υλοποιήσιμης λύσης προς αποτελεσματική αντιμετώπιση και ίσως και εξάλειψη του συμφυούς με την ύπαρξη του ίδιου του Ελληνικού Κράτους ζητήματος των αυθαιρεσιών σε ακίνητα ιδιωτών, καθώς και σε ακίνητα του ίδιου του Ελληνικού Δημοσίου, του θεωρούμενου μεν ως θύματος στο τελούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα, μα και ως δράστη τελικά του ιδίου !

2. Η Εισήγηση προτείνει την κατά Νόμο καταγραφή, συμπερίληψη και θεώρηση όλων των πολεοδομικών αυθαιρεσιών ως ενιαίου κτηματικού παραγώγου και εισφορά αυτού στις υπό προτεινόμενη ίδρυση ανά καλλικρατικό Δήμο (ΟΤΑ) της Χώρας Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης με σκοπό την αξιοποίηση του νέου αυτού εμπράγματου δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου προς όφελος της αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την περαιτέρω εκμετάλλευση  προς όφελος της τοπικής και της Εθνικής Οικονομίας.

3. Το ζήτημα των αυθαιρέτων στην Πατρίδα μας είναι  μεγάλο και σύνθετο, ενώ η διεπιστημονική - διακλαδική συστηματική προσέγγισή του τείνει να φθάσει στα όριά της. Ωστόσο το αναξιοποίητο προς ευρύτερους κοινωνικούς και τελικώς εθνικούς στόχους πράγματι σχηματιζόμενο οικονομικό κεφάλαιο ήδη συγκροτημένο από τον στεγαστικό και οικοδομικό  πλούτο και τις υπεραξίες ανά περιοχή  και ζώνη ανέγερσης και οικοδομικής δραστηριοποίησης, ενώ έως σήμερα  χορηγεί και  απονέμει αδάπανα στον παρανομήσαντα ιδιώτη ανυπολόγιστες   υπεραξίες και υπερκέρδη από την ελεύθερη κάρπωση και μεταβίβαση  σε κανόνες αγοράς, επιτέλους  πρέπει να συμβάλει ταυτόχρονα στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας, μα και στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Οι εν εξελίξει ταμειακής στόχευσης μεταβατικές νομοθετικές διατάξεις περί προσωρινής «τακτοποίησης»  των αυθαιρέτων απλώς αναδεικνύουν το πρόβλημα, αλλά τονίζουν και την δυνατότητα δημοσιονομικής αξιοποίησης υπέρ της Κοινωνίας και της Χώρας.

Η άμεση αξιοποίηση των αυθαιρέτων  στην  βάση της διευρυμένης κτηματικής πίστης υπέρ  του Δημοσίου του αποθέματος των παράνομων κατασκευών μπορεί να αποδώσει πραγματικά και  ουσιώδη οφέλη από την ίδρυση και λειτουργία "Εταιρειών Κτηματικής  Αξιοποίησης" (ΕΚΑ) ως  Εταιρειών  Ειδικού Σκοπού και Ανωνύμων Εταιρειών Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) του Δημοσίου  με κεφάλαιο τις αξιώσεις και τα δικαιώματα του Δημοσίου επί των αυθαιρέτων ιδιοκτησιών στην βάση ενός  τουλάχιστον 10ετούς  Προγράμματος συνεπούς μακροχρόνιας πολιτικής,  χρόνος (10ετία) που θα συμφωνηθεί ως καταληκτική της ανοχής της  Πολιτείας απέναντι στα αυθαίρετα και τους αυθαιρετούχους.

4. Τα άρ. 24 και 117 ισχύοντος Συντάγματος από το 1975 έχουν τόσο καταρρακωθεί διά της ανοχής από πλευράς Πολιτείας της ιδιωτικής αυθαιρεσίας, ώστε  αποτελούν την στέρεα  βάση για την προτεινόμενη ρύθμιση. Το περιεχόμενο της ρύθμισης είναι απλό, διότι στην βάση του δεν αποτελεί απόσπαση ή και δήμευση περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτών, αλλά τρόπο     διαχείρισης των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην νομοθετική βάση της γενικής αρχής «ρύθμιση έναντι αντιτίμου»:

α. Δίνοντας έναν πρόχειρο ορισμό «αυθαίρετο» θεωρείται  οποιαδήποτε κατασκευή επί του  εδάφους ή  άλλου ακινήτου ανεξαρτήτως κυριότητας και κτηματολογικής  κατάστασης αυτού  κατά υπαίτια παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών, κατασκευαστικών και  κτιριοδομικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων  είτε ως μόνιμη είτε ως πρόσκαιρη κατασκευή   πάντως όμως   επιφέρουσα μόνιμο ή παροδικό οικονομικό όφελος στον καρπωτή της  έως  την χρονική στιγμή της οριστικής κατεδάφισής της ή άλλης αποξήλωσης  και ανεπίστρεπτης απομάκρυνσής της από το ακίνητο. 

β. Για την καταγραφή του αυθαιρέτου  και την αποτίμησή του  ως  πράγματος εντός συναλλαγών και την αξιολόγησή του ως προς αξιοποίηση υπέρ του Δημοσίου υλικού   περιουσιακού στοιχείου μπορεί να ακολουθηθεί το συνταγματικώς  επιτρεπόμενο απλό μαχητό δικαστικώς τεκμήριο ωφέλειας  υπέρ του Κράτους σε ενδεικτικό ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%). Δηλαδή  σε  κάθε διαπίστωση ύπαρξης αυθαιρέτου θα τεκμαίρεται μαχητά ότι αυτό  έχει συμβάλει κατά 30% επί της αντικειμενικής και της εμπορικής αξίας του αρχικού ακινήτου, ενώ σε εξ υπαρχής κατασκευές επί εδάφους και όχι προϋπάρχοντος ακινήτου το μαχητό αυτό τεκμήριο θα ανέρχεται σε εκατόν είκοσι τοις εκατόν (120%). Την αμφισβήτηση του ιδιώτη ως  προς το ύψος του ποσοστιαίου τεκμηρίου θα κρίνουν δικαιοδοτικώς οριστικά  σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα  Διοικητικά Δικαστήρια υπό τον όρο του παραδεκτού για την συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος  της αμφίπλευρης δέσμευσης Πολιτείας και ιδιώτη για πλήρη συμμόρφωση αμφοτέρων  στην πολεοδομική νομιμότητα  διά της αποκατάστασης του πολεοδομικού-περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε χωρικά και χρονικά εντοπισμένο επίπεδο εντός της δεκαετίας.

γ. Το ειδικό χρηματικό   ποσό εκ του ποσοστού της παράνομης αυθαίρετης υπεραξίας έως σήμερα υπέρ του ιδιώτη:

(α)  θα τεκμαίρεται περιουσία  του ζημιωνόμενου Δημοσίου, αφού ούτως ή άλλως η ωφέλεια του ιδιώτη προκύπτει από την επιβάρυνση του πολεοδομικού και περιβαλλοντικού ισοζυγίου και την θρασεία αζήμια κάρπωση, αφού δεν θίγεται καν η ιδιοκτησία του ιδιώτη επί του εδάφους ή του νομίμου ακινήτου,

(β) θα καταγράφεται  και θα κτηματογραφείται υπέρ Δημοσίου και διά του τρόπου αυτού το Δημόσιο θα καθίσταται συνιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου με ελεύθερα μεταβιβάσιμο στο αυθαίρετο ακίνητο το ιδανικό μερίδιό του.

Το ειδικό δικαίωμα του Δημοσίου και η εμπράγματη  κοινωνία δικαιώματος  θα εξαλείφεται μόνο διά της κατεδάφισης και αποξήλωσης  του αυθαιρέτου  προς συμμόρφωση στους πολεοδομικούς κανόνες - ανεξάρτητα από  την καταβολή τελών και ποσών «τακτοποίησης», «νομιμοποίησης», διατήρησης κτλ του αυθαιρέτου - και από την στιγμή της  συμμόρφωσης για το μέλλον και όχι αναδρομικώς : σε κάθε περίπτωση άμεσο όφελος  το Δημόσιο  θα έχει την αποκατάσταση του πολεοδομικού-πολεοδομικού  ισοζυγίου. Η εμπράγματη ωφέλεια του Δημοσίου ως εμπράγματο δικαίωμα  θα μεταγράφεται αμελλητί στα   αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία με ευθύνη των Υπηρεσιών Δόμησης των επιχώριων Δήμων με εγγραπτέο  τίτλο την Εκθεση Ταχείας Αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου του  ακινήτου (κατά τα πρότυπα της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στα ίδια ακίνητα).

δ. Αυτή η υπεραξία - ωφέλεια   μπορεί να  αποτελέσει νομοθετικά  κατοχυρωνόμενο νέο ειδικό εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου παρακολουθηματικού χαρακτήρα εντασσόμενο στο   σύστημα του καθιερωμένου και λειτουργικού numerus clausus του    συστήματος του  Ελληνικού Ιδιωτικού Δικαίου υπό τον τίτλο "εμπράγματη ωφέλεια". Η εμπράγματη ωφέλεια θα μπορεί να  είναι  πραγματοπαγές δικαίωμα ελεύθερα μεταβιβάσιμο ακόμα και στον κύριο  του βαρυνόμενου  ακινήτου για αποσβεστική διάρκεια δεκαετίας και μόνο και έως την οριστική συμμόρφωση στην πολεοδομική νομιμότητα χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της ή να εξαλείφεται διά συγχύσεως, ενώ θα δύναται να καταργείται νωρίτερα μόνο διά της πλήρους συμμόρφωσης του ιδιώτη στην νομιμότητα.

ε. Η καταγραφή των αυθαιρέτων και των ειδικότερων αυθαιρεσιών  και παρανομιών κατά την πρόταση σκοπό πέραν του άμεσου ταμειακού έχει και την εξαίρεση του παράνομου ακινήτου από τις προβλεπόμενες διαδικασίες  κατά την διαρκώς μεταβαλλόμενη πολεοδομική νομοθεσία περί τακτοποίησης των ακινήτων μετά τεχνικούς ελέγχους. Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει να κάνει με την το πρώτον μετουσίωση σε πλήρες εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτικού δικαίου υπέρ του  Δημοσίου της αυθαιρεσίας των ιδιωτών με περιεχόμενο μαχητό  νομοθετικά συντελεστή και την άμεση ελεύθερη διάθεση και αξιοποίηση αυτού παντοιοτρόπως επ'ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος.

στ. Σε επίπεδο καλλικρατικού Δήμου, αφού οι προβλεπόμενες κατά Νόμο Υπηρεσίες Δόμησης      έχουν ενταχθεί οργανικά τους τοπικά  αρμόδιους επιχώριους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ – πλην της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης για τα ζητήματα των Στρατηγικών Επενδύσεων της Χώρας -  κατά τα Κρατικά Αναπτυξιακά Προγράμματα «Κλεισθένης», «θησέας» και «Αντώνης Τρίτσης» μπορούν να ιδρυθούν "Εταιρείες Κτηματικής Αξιοποίησης" ως Εταιρείες και νομικά πρόσωπα του  Δημοσίου Ειδικού Σκοπού κατά το πρότυπο της αδίκως διαβόητης «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» (ΕΕΣΥΠ/ Υπερταμείο)  και της θυγατρικής αυτής «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου» ως φορείς του νέου δικαιώματος. Μόνος και αποκλειστικός μέτοχος  θα είναι το Δημόσιο, ενώ πάγιο κεφάλαιο της ΕΚΑ θα είναι το σύνολο των νέων δικαιωμάτων της εμπράγματης ωφέλειας επί όλων των ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  σε συνεννόηση και προγραμματική συμφωνία με τις Τοπικές Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου.

Πρόσφατο νομοθετικό παράδειγμα, που κινείται προς  την κατεύθυνση της πρότασης της Εισήγησης, είναι η προσφάτως ψηφισθείσα και προβλεπόμενη στο άρ. 10 Ν. 4892/22.02.2022 (Α’ 28) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, Δημόσιος  Φορέας που καλείται να εφαρμόσει τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις πολιτικές της εταιρικής διακυβέρνησης  του Ν. 4706/2020 (Α’ 136) προσαρμοσμένες στην φύση της εν λόγω Εταιρείας, αλλά προς τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας  να υποβάλει δημοσιονομικές αναφορές προϋπολογιστικά και απολογιστικά ως προς την σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων και τις υποχρεώσεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Χώρας.

ζ. Η αποτίμηση της εμπράγματης ωφέλειας είναι ευχερής, διότι ακόμα και μία ταχεία αυτοψία από Κλιμάκια Μηχανικών των τοπικά αρμόδιων Υπηρεσιών Δόμησης μπορεί να καταγράψει την ύπαρξη αυθαιρεσίας, για να ενεργοποιήσει τον μαχητό μαθηματικό μηχανισμό υπολογισμού του 30% ή του 120%, πολλώ δε μάλλον, όταν  η βάση δεδομένων από τους  Φακέλλους των  ιδιωτών για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων και των αυθαιρεσιών  θα  είναι μία καλή αρχή.

η. Η έτσι ιδρυόμενη ΕΚΑ με συγκροτούμενο εταιρικό κεφάλαιο σχεδόν αυτόματα  και χωρίς διοικητικό κόστος ή διοικητική ενέργεια θα μπορεί να διαθέσει το κεφάλαιό της με τιτλοποίηση ή διά των νομοθετικώς ήδη προβλεπόμενων μέσων και μεθόδων κτηματικής πίστης και της κτηματικής αγοράς ως κτηματικό ομόλογο ή κτηματικό παράγωγο διαρκώς καλυπτόμενο από τον ... ατελείωτο στεγαστικό πλούτο των αυθαιρέτων και αενάως  διαπραγματευόμενο ή συναλλασσόμενο στην αγορά επ' ωφελεία της Εθνικής Οικονομίας στην βάση της σύναψης Αναπτυξιακών Συμβάσεων και Προγραμματικών Συμφωνιών έως την χρονική στιγμή της διαπίστωσης της πλήρους συμμόρφωσης του αυθαιρετία-ιδιώτη στην πολεοδομική      νομιμότητα και της αποκατάστασης του πολεοδομικού-περιβαλλοντικού ισοζυγίου της περιοχής και με ανυπέρθετο καταληκτικό χρονικό όριο την δεκαετία.

5.  Η διαδικασία καθιέρωσης της εμπράγματης ωφέλειας είναι νομοθετικά ευχερής και κοινοβουλευτικά απλή και μπορεί να συνδυασθεί  με τις φάσεις ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου και την επικείμενη διαδικασία απόκτησης  Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου, η διαδικασία ίδρυσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ΕΚΑ διά των υπό αξιολόγηση υπαλλήλων και στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι αζήμια, το όφελος για την   τοπική και την Εθνική Οικονομία και τα συμφέροντα του Δημοσίου τεράστιο  και καθαρό, ενώ η πρόταση κινείται στις εξαγγελίες της τρέχουσας κυβερνητικής στρατηγικής επιλογής της διαδικασίας  μεταφοράς κοστολογημένων και προϋπολογισμένων μέσων ανάπτυξης στους ΟΤΑ. Ηδη ένδειξη για τον ισχυρισμό μας είναι η ανολοκλήρωτη, μα σχεδιαζόμενη κεντρικά, αναρρύθμιση του περιεχομένου και μεταβίβαση της είσπραξης στους ΟΤΑ του σύνολου πλαισίου του νέου μειωμένου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) κατά    την έννοια του πολύ πρόσφατου Νόμου 4916/28.03.2022 (Α’ 65).

Η πρόταση για την καθιέρωση της εμπράγματης ωφέλειας δεν θα πρέπει να συγχέεται με την απόκτηση από το Ελληνικό Δημόσιο  στην τελική φάση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου και της διαδικασίας οριστικής κτηματογράφησης της Χώρας των «ακινήτων αγνώστου ιδιοκτήτη» ή έτερων περιουσιακών στοιχείων με «θολό» λόγω της εξάντλησης             των συντελεστών δόμησης και κάλυψης των επίμαχων ακινήτων κανονιστικό καθεστώς. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το δικαίωμα του υψούν και της αποκλειστικής χρήσης χώρων στάθμευσης σε οριζόντιες ιδιοκτησίες κατά Ν.3741/1929, ως ισχύει, περιπτώσεις, που αφενός μεν κυμαίνονται κατά μέσο όρο έως σήμερα στο ποσοστό του 7% των δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων στην Επικράτεια, ενώ αφετέρου ρυθμίζονται από πλευράς διττής, διοικητικής και ενδικοφανούς, διαδικασίας προ του απευχόμενου δικαιοδοτικού σταδίου κατ’άρ. 8 Ν. 4821/31.07.2021 (Α’ 134) από  την πρόβλεψη διενέργειας  κτηματολογικής διαμεσολάβησης από Ειδικό Μητρώο Κτηματολγικών Διαμεσολαβητών υπό την εποπτεία Κτηματολογικού Εφέτη και κτηματολογικής διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Για την ιστορία ας αναφερθεί ότι εντελώς  συμπτωματικώς η προβλεπόμενη από την ΚΥΑ από 31.12.2021 διαδικασία Κτηματολογικής Διαμεσολάβησης ετέθη  σε ισχύ την 01.04.2022, ημερομηνία του Συνεδρίου!

6. Κατά τους επίσημους υπολογισμούς τόσο από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όσο και από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ως υπεύθυνο για το πληροφοριακό και το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων:

(α) στο σύστημα τακτοποίησης των αυθαιρέτων έχουν ενταχθεί περισσότερα από δύο (2) εκατ. αυθαίρετα ακίνητα, εκ των οποίων περίπου 500.000 ακίνητα με αυθαιρεσίες, καθ’ον χρόνο περίπου 400.000 ακίνητα έχουν περαιώσει τις διαδικασίες του Ν. 4495/2017, έχουν περαιτέρω  εκδοθεί περίπου 2,2 εκατ. βεβαιώσεις μεταβίβασης για ακίνητα με αυθαιρεσία είτε καταγεγραμμένη είτε όχι ακόμα τυπικώς,

(β) τα έσοδα από την εφαρμογή των σχετικών ταμειακής και εισπρακτικής αντίληψης Νόμων 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017  και η κατάταξη των αυθαιρέτων σε πέντε μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την ίδια την έκταση της αυθαιρεσίας την περίοδο 2011-2020 περιλαμβανομένων    των παραβόλων και των προστίμων είχαν ήδη ανέλθει  σε 2,5 δισεκ. Ευρώ, ενώ στην περίοδο του κορονοϊού (2020-2022) είχε σχεδιασθεί να εισπραχθούν ακόμα 2 δισεκ. ευρώ. Από τα ίδια στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το σύστημα των προστίμων «τακτοποίησης»  του Ν.4495/2017, να επιβαρύνονται  δηλαδή περισσότερο από πλευράς συντελεστή προστίμου όσα ακίνητα δεν έχουν καμμία προηγούμενη πολεοδομική άδεια και όσα ευρίσκονται εκτός σχεδίου, οδήγησε στο ποσοστό 25% να αφορά ακίνητα χωρίς καμμία άδεια, αλλά με επιβάρυνση  κατά 28% των προστίμων,  και 75% με άδεια και 72% αντίστοιχα των προστίμων, και οι 3 στις 10 δηλώσεις  να αφορούν τακτοποίηση ακινήτων εκτός σχεδίου και 7 στις 10 εντός σχεδίου.

7. Συμπερασματικά κατά προσωπικούς υπολογισμούς το προσδοκώμενο   άμεσο     ταμειακό   όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο από την αποτίμηση των  εμπραγμάτων ωφελειών ανά την Χώρα επί των 3.000.000 περίπου αυθαιρέτων – συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων του Δημοσίου, των ακινήτων δημοσίου χαρακτήρα  και των Οικισμών του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ)  σε όλη την Χώρα είτε ως 30% είτε ως 120% φθάνει το ύψος, εάν δεν τό ξεπερνά, των ήδη ληφθέντων περιοριστικών μέτρων δημοσιονομικού χαρακτήρα της περιόδου 2010 έως σήμερα την ίδια στιγμή, που το κεφάλαιο των ΕΚΑ άμεσα και   χωρίς    χρονοτριβή    μπορεί να αποτελέσει την κάλυψη φερεγγυότητας για Αναπτυξιακά Προγράμματα στοχευμένης δράσης ανά περιοχή της Χώρας ή ανά Κλάδο της Οικονομίας  της Χώρας για μία δεκαετία τουλάχιστον χωρίς να διακυβεύει στο παραμικρό τον Εθνικό Στεγαστικό Πλούτο της Χώρας.

Κύριε Προεδρεύοντα,Σεβαστοί ομιλητές και ακροατές, Σάς ευχαριστώ για την προσοχή σας".

(*)  Με βαθεία ευγνωμοσύνη ως ένα ταπεινόφρον  «ευχαριστώ» αφιερώνεται  στον Ομότιμο Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δρ Κωνσταντίνο Δ. Κρεμαλή, για τους δρόμους στην Επιστήμη, που άνοιξε απλόχερα στους μαθητές του με το γενναιόψυχο παράδειγμα του Πανεπιστημιακού Διδασκάλου και του διαρκώς  ανήσυχου διανοούμενου Επιστήμονος,  και το παράδειγμα ζωής του άξιου και ακέραιου Ανθρώπου.

Κρίθηκε λυσιτελέστερο για το αναγνωστικό κοινό να διατηρηθεί ο προφορικός χαρακτήρας της συνοπτικής Εισήγησης  χωρίς την παράθεση παραπομπών σε θεωρία και νομολογία επί παρεμφερών ζητημάτων λόγω της ειδικότητας του περιεχομένου της.  

Δείτε την αρθρογραφία του Ιωάννη Κυμιωνή εδώ


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά