Ακύρωση έκθεσης κατάσχεσης - Κοινοποίηση σε οφειλέτη με ολική τύφλωση (ΔΠρΠειρ)

Διοικ.Πρωτοδικείο Πειραιώς (Μον.) Αριθμός Απόφασης: 5897/2020: Ανακοπή κατά εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου. Ατομική ειδοποίηση καταβολής και υπερημερίας. Μαχητό τεκμήριο κοινοποίησης.

Ανακοπή κατά εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου. Υπό το καθεστώς ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), η νομιμότητα των πράξεων εκτελέσεως προϋποθέτει την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποιήσεως καταβολής και υπερημερίας στον οφειλέτη, επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο ο τελευταίος, λαμβάνει γνώση του χρέους και της αιτίας του, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να την προσβάλει με τα ένδικα βοηθήματα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Το κατ’ άρθρο 5 παρ. 5 του Κ.Φ.Δ. τεκμήριο νόμιμης κοινοποιήσεως των πράξεων της Φορολογικής Διοικήσεως είναι μαχητό, ενόψει του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., και παράγεται εφόσον η φορολογική αρχή αποδεικνύει προσηκόντως την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής. 

Ακυρώνεται η έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως με το σκεπτικό ότι αφ’ ενός η ολική τύφλωση του ανακόπτοντος σε αμφότερους τους οφθαλμούς ανατρέπει το τεκμήριο νόμιμης κοινοποιήσεως, αφ’ ετέρου η φορολογική αρχή δεν αποδεικνύει πως ο ανακόπτων παρέλαβε την πράξη ή έλαβε γνώση του περιεχομένου της με άλλον τρόπο. (adjustice.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου