Σε πιλοτική δίκη στο ΣτΕ το τέλος επιτηδεύματος των δικηγόρων

Σε πιλοτική δίκη στο ΣτΕ θα κριθεί η συνταγματικότητα του τέλους επιτηδεύματος των 650 ευρώ μετά από αίτηση δικηγόρου Αθηνών να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προσφυγή του. Σύμφωνα με την πράξη 16/2022:

“Η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δημήτριο Σκαλτσούνη, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Μαρία Καραμανώφ και τον Αντιπρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος Μιχαήλ Πικραμένο, αφού έλαβε υπ΄ όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,

β) την από 26.05.2022 (ΠΑ12/27.05.2022) αίτηση δικηγόρου Αθηνών, με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προσφυγή του (με αριθμό κατάθεσης ΠΡ1930/13.4.2022) κατά της  331/03-02-2022 αποφάσεως του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.). Με την τελευταία, απερρίφθη εν μέρει η 51309/06-10-2021 ενδικοφανής προσφυγή του κατά της από 06-09-2021 πράξεως διοικητικού προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2020 της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, κατά το μέρος αυτής (της πράξεως διοικητικού προσδιορισμού φόρου) με το οποίο του επιβλήθηκε  τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 Ευρώ. Στην ενδικοφανή του προσφυγή ο  αιτών προέβαλε ότι η επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε βάρος του ήταν αντισυνταγματική και επικουρικώς ότι δεν είχε γίνει ορθός υπολογισμός του ποσού του τέλους που επιβλήθηκε σε βάρος του, σε συνάρτηση με τους ημερολογιακούς μήνες κατόπιν της συμπλήρωσης πενταετίας από την έναρξή των εργασιών του ως δικηγόρου. Με την προαναφερόμενη απόφαση της Δ.Ε.Δ. έγινε δεκτός ο επικουρικός λόγος της ενδικοφανούς προσφυγής του και περιορίστηκε αναλόγως το ποσό του τέλους επιτηδεύματος που του επιβλήθηκε.  Στην προσφυγή του  ο αιτών προβάλλει ότι η διατήρηση του τέλους επιτηδεύματος κατ’ άρ. 31 του ν. 3986/2011 στους ελεύθερους επαγγελματίες για το φορολογικό έτος 2020 είναι αντισυνταγματική, καθώς   παραβιάζει την αρχή της φορολογικής ισότητας που απορρέει από το άρ. 4 παρ. 1 και 5 του Σ, ενώ αντίκειται και στο άρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την παραπάνω προσφυγή τίθεται  ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατά τον αιτούντα, το Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να τοποθετηθεί επί του ζητήματος, εάν εξακολουθούν να πληρούνται  οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το τέλος επιτηδεύματος κρίθηκε συνταγματικό με τη ΣτΕ Ολ. 2527/2013 και ειδικότερα, εάν  εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, τους οποίους εξυπηρετούσε το τέλος επιτηδεύματος κατά το χρόνο της αρχικής θεσπίσεώς του.

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. 510690694952 1122 0082 και 510690805952 1122 0023 κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου).

αποφασίζει

Την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010.

 δ ι α τ ά σ σ ε ι

 1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η με αριθμό κατάθεσης ΠΡ1930/13.4.2022 προσφυγή του δικηγόρου Αθηνών, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

2. Να αποδοθεί στον αιτούντα το κατατεθέν για την υποβολή της παρούσας αιτήσεως παράβολο, και

3. Να δημοσιευθεί η πράξη αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ»  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα”.

 (πηγη: adjustice.gr)

Σχόλια