Θέση Νομικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Επιστημονικό συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «DYNAMIC INFORMATION MANAGEMENT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF CLIMATE RESILIENT ADAPTATION PACKAGES IN EUROPEAN REGIONS (IMPETUS)» (κωδικός θέσης 3415-PR4)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 'Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DYNAMIC INFORMATION MANAGEMENT APPROACH FOR THE IMPLEMENTATION OF CLIMATE RESILIENT ADAPTATION PACKAGES IN EUROPEAN REGIONS (IMPETUS)», με κωδικό 11341501, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 13/04/2022 απόφαση της 118ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΤΧ469Β4Μ-ΙΧ6), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως πέντε (5) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστημονικό συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Νομική υποστήριξη στην κοινωνιοοικονομική και περιβαλλοντική  ανάλυση μοντέλων και αξιολόγηση δεδομένων. Δράσεις υποστήριξης πολιτικών λήψης αποφάσεων βασισμένων σε επιστημονικά αποτελέσματα, στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας: WP1 (Governance & Stakeholder Cocreation for Transformative Adaptation), WP2 (Digital and knowledge dimension of the Resilience Knowledge Boosters), WP3 (Exposure and Vulnerability Assessment), WP4 (Deployment of Solutions at demo Sites), WP5 (IMPETUS Adaptation Pathways and Innovation Packages), WP6 (Boosting project impact), WP7 (Communication and dissemination), και WP8 (Project management)»

Σχετικά έγγραφα:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-33-Ρ7ΔΜ469Β4Μ-7ΚΞ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/e2ffb26f-b3fd-464a-bf19-78ce477da84e

Σχόλια