Αρμοδιότητα καταχώρισης των καταστατικών των αστικών συνεταιρισμών : Γνωμοδότηση ΝΣΚ

ΝΣΚ Αρ. Γνωμοδότησης 39/2022: Ερωτάται, πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986, οι οποίες αναφέρονται σε υποχρέωση αποστολής από τους γραμματείς των Ειρηνοδικείων στην ερωτώσα υπηρεσία των καταστατικών των αστικών συνεταιρισμών, μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4635/2019, σύμφωνα με τις οποίες η αρμοδιότητα καταχώρισης των καταστατικών των αστικών συνεταιρισμών μεταφέρεται από τα Ειρηνοδικεία στις κατά τόπον Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου.

Μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4635/2019, και την μεταφορά της αρμοδιότητας καταχώρισης των καταστατικών των αστικών συνεταιρισμών από τα Ειρηνοδικεία στις κατά τόπους Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων, έχει μεταφερθεί σ’ αυτές, ως αρμοδίων πλέον υπηρεσιών, και η υποχρέωση για την αποστολή αντιγράφων των καταχωρισθέντων καταστατικών των αστικών συνεταιρισμών, στην ερωτώσα υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο ε΄ εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986, που εξακολουθεί να ισχύει (ομόφωνα).

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια