Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηματολογικό φύλλο και προθεσμία αυτής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 του ν. 2264/1998 (Ν.4934/22)

Με το  Άρθρο 14 του νόμου 4934/2022 (ΦΕΚ Α 100/23/5/2022) προστίθεται περίπτωση όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηματολογικό φύλλο και προβλέπεται η σχετική προθεσμία αυτής (Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 του ν. 2664/1998). 

Ειδικότερα το άρθρο 14 έχει ως ακολούθως:

"Στη παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) μετά το πέμπτο εδάφιο προστίθενται πέντε νέα εδάφια και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Από τη δημιουργία του κατά την προηγούμενη παράγραφο αμάχητου τεκμηρίου αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου των πρώτων εγγραφών. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής ο πραγματικός δικαιούχος έχει ενοχική μόνον αξίωση κατά του αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισμού από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου. Αντικείμενο της αξίωσης αυτής είναι η κατά τον χρόνο της δημιουργίας του αμάχητου τεκμηρίου χρηματική αξία του ακινήτου στο οποίο αφορά (ολικά ή μερικά) η ανακριβής εγγραφή. Δεν αποκλείεται επίσης αξίωση αποζημίωσης, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ευθύνης από αδικοπραξία. Απόδοση αυτουσίως είτε του όλου είτε μέρους του ακινήτου στο οποίο αφορά η ανακριβής πρώτη εγγραφή, κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς επίσης αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης κατά το άρθρο 297 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης είναι δυνατή, ύστερα από σχετικό αίτημα του δικαιούχου, μόνον όταν για το ακίνητο στο οποίο αφορά η ανακριβής εγγραφή δεν έχει ήδη χωρίσει ειδική διαδοχή από επαχθή αιτία και εγγραφή αυτής στο Κτηματολογικό βιβλίο. Όταν με την αγωγή ζητείται η αυτούσια απόδοση του πλουτισμού ή αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης, το δικόγραφο καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή του, αλλιώς απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτο. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά, αν αυτή δεν υπάγεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, εκδικάζεται από τον κτηματολογικό δικαστή, που επιλαμβάνεται της υποθέσεως ως Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τις διατάξεις της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Όταν η διαφορά υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, στη σύνθεσή του μετέχει και ο κτηματολογικός δικαστής. Η έφεση κατά της παραπάνω απόφασης δικάζεται από τον κτηματολογικό εφέτη. Όταν η έφεση εκδικάζεται από το Τριμελές Εφετείο, στη σύνθεσή του μετέχει και ο κτηματολογικός εφέτης. Η εκπλήρωση τυχόν υποχρέωσης αυτούσιας απόδοσης γίνεται με σύμβαση μεταξύ υποχρέου και δικαιούχου και εγγραφή αυτής στο Κτηματολογικό βιβλίο, που δεν συνιστά διόρθωση της αρχικής εγγραφής αλλά επιγενόμενη εγγραφή, κατά την έννοια των άρθρων 12 και 13 του παρόντος νόμου. Η σύμβαση αυτή και η εγγραφή της στο Κτηματολογικό βιβλίο δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο ή τέλος. Η δαπάνη για τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου βαρύνει τον υπόχρεο σε απόδοση.»

Σχόλια