Θέση Νομικού Συμβούλου στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με  τίτλο «Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd» (Ε-12362) – Φορέας Χρηματοδότησης:  ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ- ΙΔΙΩΤΕΣ – (656ηςσυν.Δ.Σ./20-01-2020), προσκαλεί τους  ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου,  διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση ειδικευμένου Νομικού Συμβούλου σε θέματα αξιοποίησης έρευνας

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικής Σχολής από ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής.  
  • Εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών, σε υπηρεσίες υποστήριξης εμπορικής αξιοποίησης έρευνας ερευνητικών οργανισμών (Ερευνητικών Κέντρων ή/και Πανεπιστημίων).
  •  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαπραγμάτευση συμβάσεων διεθνών συναλλαγών ιδίως στο πεδίο της εμπορικής αξιοποίησης έρευνας (research and development contracts, know-how transfer contracts, licensing contracts).
  • Εμπειρία στο θεσμικό πλαίσιο Ερευνητικών Οργανισμών.
  • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.
  •  Άδεια άσκησης δικηγορίας, ως μέλος ελληνικού δικηγορικού συλλόγου.

Επιθυμητα προσοντα:

  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη νομική επιστήμη ή στο εμπορικό δίκαιο από ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής.  
  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για  την α.π. 015/2022-44 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια