Καταγγελία υπαλλήλου για τη διαβίβαση ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε Δ.Ο.Υ. : Επιβολή προστίμου στην ΑΑΔΕ (ΑΠΔΠΧ)

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αρ. απόφασης 54/2021:
Η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλόμενη διαβίβαση της επίμαχης ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε Δ.Ο.Υ. έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ. Επέβαλε στην ΑΑΔΕ διοικητικό πρόστιμο και απηύθυνε εντολή να διαγράψει το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο. Επιπλέον, η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλόμενη επεξεργασία συνιστούσε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 32 ΓΚΠΔ, η οποία έπρεπε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 να γνωστοποιηθεί στην Αρχή και επέβαλε στην ΑΑΔΕ διοικητικό πρόστιμο για την παράλειψη γνωστοποίησης. Τέλος, η Αρχή έκρινε ότι η ικανοποίηση στο δικαίωμα ενημέρωσης που άσκησε ο καταγγέλλων ήταν ελλιπής, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 2 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ και επέβαλε στην ΑΑΔΕ διοικητικό πρόστιμο.

Σχόλια