Δεν επιτρέπονται διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες εις βάρος μη εμβολιασμένων προσώπων: Κανονισμός ΕΕ 2021/953

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2021/953 της 14ης Ιουνίου 2021 (σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19) απαγορεύει τις διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες σε βάρος όσων δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του Covid-19. Eπίσης ρητά αναφέρεται στον Κανονισμό ότι όσοι κατέχουν πιστοποιητικό με αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς.

Ειδικότερα στη σκέψη 36 του Κανονισμού αναφέρονται τα ακόλουθα: «Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, σε βάρος των προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέπεται επί του παρόντος το εμβόλιο κατά της COVID-19, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν. Κατά συνέπεια, η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού που αναφέρει εμβόλιο κατά της COVID-19, δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ή για τη χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, για παράδειγμα υπηρεσιών αεροπορικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς με λεωφορείο ή πορθμείο ή με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι θεσπίζει δικαίωμα ή υποχρέωση εμβολιασμού

Στη σκέψη 42 επισημαίνεται ότι «όπου η επιδημιολογική κατάσταση το επιτρέπει, οι κάτοχοι πιστοποιητικών διαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας σε συνάρτηση με την πανδημία της COVID-19».

Στη σκέψη 62 αναφέρεται: «Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνει, ιδίως, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης»), συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στην ισότητα έναντι του νόμου και της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ελεύθερης κυκλοφορίας και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Χάρτη κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού».

Υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος εδώ

Ακολουθήστε μας στο Facebook εδώ

Ακολουθήστε μας στο Instagram εδώ

Σχόλια