Αλλάζει η προθεσμία προσφυγής στο ΕΔΔΑ από 1η Φεβρουαρίου 2022

Από την 1η Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  θα είναι 4 μήνες (αντί 6 ) από την τελεσίδικη απόφαση του εθνικού δικαστηρίου.(συνήθως απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας που αφορά η υπόθεση).

Η αλλαγή στην προθεσμία βασίζεται στο Πρωτόκολλο αρ.15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία υπογράφηκε και επικυρώθηκε από 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το κείμενο που τροποποιεί τη Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2021 αλλά προέβλεπε περίοδο προσαρμογής πριν την εφαρμογή της τροποποίησης. Από την 1η Φεβρουαρίου 2022 οι προσφεύγοντες και οι δικηγόροι τους πρέπει να ακολουθούν τη νέα προθεσμία, άλλως η προσφυγή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η τετράμηνη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι ένα από τα κριτήρια του παραδεκτού με βάση το άρθρο 35 της ΕΣΔΑ. Εάν ένα από αυτά τα κριτήρια δεν πληρούται , η αίτηση κηρύσσεται απαράδεκτη.

Σχόλια