Επιβολή συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων κατά συμβολαιογράφου - Παραγραφή αξίωσης συμβολαιογραφικού συλλόγου (ΔΕφΑθ)

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 222/2021, (Τμήμα Θ΄Τριμελές): Αίτηση ακυρώσεως στρεφόμενη παραδεκτώς κατά αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου με την οποία αποφασίσθηκε να βεβαιωθεί σε βάρος της αιτούσας Συμβολαιογράφου το αναφερόμενο σε αυτή ποσό, προερχόμενο από τα κατά νόμο αποδοτέα στο Σύλλογο συμβολαιογραφικά δικαιώματα από τη σύνταξη «κρατικών» συμβολαίων, πλέον των μη παραγεγραμμένων νομίμων τόκων. Κώδικας Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000, ΦΕΚ Α 96). 

Ερμηνεία ότι η σχέση μεταξύ του συμβολαιογραφικού συλλόγου και του συμβολαιογράφου, ο οποίος συνέταξε «κρατικό» συμβόλαιο ή πράξη, είναι σχέση δημοσίου δικαίου. Δεκαετής η παραγραφή του δικαιώματος επιβολής σε βάρος των συμβολαιογράφων φόρων, τελών και δικαιωμάτων για τις συμβολαιογραφικές πράξεις – Μειοψηφία της Προέδρου του Τμήματος - Πενταετής η παραγραφή. Κρίση ότι ένδικη αξίωση του καθ’ου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, προερχόμενη από «κρατικά» συμβόλαια που καταρτίστηκαν τα έτη 2005 και 2006, υπέπεσε στη δεκαετή παραγραφή μέχρι το έτος 2017, οπότε εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Δέχεται την αίτηση – Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση. (πηγή adjustice.gr)

Σχόλια