Αντίθετη στο Σύνταγμα η αυξημένη δικηγορική αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς πληρωμή, σύμφωνα με δικαστική απόφαση

Μον.Πρωτ.Χαλκ. αρ. απόφασης 135/2021: Αντίθετη προς το Σύνταγμα η διάταξη του άρθ. 72 § 1 ΚωδΔικ περί αυξημένης δικηγορικής αμοιβής για σύνταξη επιταγής προς πληρωμή

Πιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη. Δεν εφαρμόζεται η αναστολή των ατομικών διώξεων ως προς τους ενέγγυους πιστωτές και ως προς τους πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων δημιουργήθηκαν μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Ομαδικοί και μεταπτωχευτικοί πιστωτές. Οι πιστωτές της πτώχευσης ταυτίζονται με τους πιστωτές της εκκαθάρισης. Η κατά του πιστωτικού ιδρύματος απαίτηση που γεννήθηκε μετά τη θέση του σε καθεστώς εκκαθάρισης δεν πρόκειται για πιστωτή της εκκαθάρισης και δεν καταλαμβάνεται η επιδίωξη ικανοποίησης της απαίτησης αυτής από την αυτοδίκαιη αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων, όπως ακριβώς και για τον ομαδικό και μεταπτωχευτικό πιστωτή. Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση. Αρχή αναλογικότητας. Απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. (πηγή: sakkoulas-online.gr)

*Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 Κώδικα Δικηγόρων: "Για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση τίτλων εκτελεστών η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης, όπως αυτή επιδικάστηκε από το δικαστήριο".

** Βλ. και αντίθετες: Εφ.Πειραιά 362/2021 (μον.) & Εφ.Θεσσαλονίκης 22/2020

Σχόλια