Θεωρία Νομικής Επιχειρηματολογίας

Θεωρία Νομικής Επιχειρηματολογίας, του Ulfrid Neumann. Πρόκειται για μια πανοραμική παρουσίαση των νεότερων εξελίξεων στο χώρο της θεωρίας του δικαίου. Η ανάπτυξη των σημαντικότερων σύγχρονων θεωριών της νομικής επιχειρηματολογίας συνοδεύεται συχνά από κριτική αποτίμησή τους και καταγραφή της προσωπικής θέσεως του συγγραφέα για μια σειρά συναφών προβλημάτων. 

Στη μελέτη υπογραμμίζεται ο κυρίαρχος ρόλος που διαδραματίζει η θεωρία της νομικής επιχειρηματολογίας κατά τη σύγχρονη πραγμάτευση των θεμάτων της θεωρίας του δικαίου. Ερευνάται η σχέση Λογικής και νομικής επιχειρηματολογίας, κάτι που οδηγεί στο γενικότερο πρόβλημα της θεμελίωσης της νομικής επιχειρηματολογίας στη Λογική ή, αντίστροφα, της Λογικής στη νομική επιχειρηματολογία. 

Παρουσιάζονται επίσης τα μοντέλλο διαψευσιμότητας της νομικής επιχειρηματολογίας και η σχέση γλωσσοθεωρητικού στοχασμού και επιστημολογικής ανάλυσης στο χώρο της νομικής επιστήμης. Επεξηγούνται οι θέσεις της νομικής τοπικής και της «Νέας Ρητορικής», ενώ διεξοδικότερες αναπτύξεις επιφυλάσσονται στη μελέτη της «διαδικαστικής» θεωρίας της νομικής επιχειρηματολογίας, όπως αυτή αναπτύσσεται στο θεμελιώδες έργο του Robert Alexy “Theorie der juristischen Argumentation” (θεωρία της νομικής επιχειρηματολογίας), που συνδέεται με τη θεωρία του πρακτικού λόγου του Habermas. 

Καταγράφονται τα πολύπλοκα μοντέλλα που προτείνουν οι MacCormick, Peczenik και Aarnio, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται οι απόπειρες ανάλυσης της θεμελίωσης των δικαστικών αποφάσεων.(εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλας)

Σχόλια