Πρόσκληση για θέσεις διδασκόντων εμπορικό/εταιρικό & εργατικό δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 23/12/2021 απόφαση της 5ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο κάτωθι γνωστικό αντικείμενο κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022: 

  • Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο
  • Μακροοικονομική 
  • Εργατικό Δίκαιο 
  • Προχωρημένη Οικονομετρία 
  • Στοχαστικές Ανελίξεις με Εφαρμογές σε Αγορές Παραγώγων 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

  • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
  • βιογραφικό σημείωμα, 
  • συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες), 
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, 
  • βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει. 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σχόλια