Καταγγελία ότι φοιτητής αντέγραψε μέρος της διδακτορικής του διατριβής και το παρουσίασε ως εργασία στο μεταπτυχιακό του (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Γνωμοδότηση 177/2021 –Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Καταγγελία ότι φοιτητής αντέγραψε μέρος της διδακτορικής του διατριβής και το παρουσίασε ως διπλωματική εργασία για να αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Ερώτημα: Εάν, ενόψει: α) των διατάξεων της παρ. 5.3 του άρθρου 5 του Ενιαίου Κανονισμού των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) (Απρίλιος 2007) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, β) των συγκεκριμένων δεδομένων και περιστατικών, τα οποία προέκυψαν από σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη σχετικής καταγγελίας για αυτο-λογοκλοπή κατά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας από τέως μεταπτυχιακό φοιτητή, γ) της επιστολής της Τριμελούς Επιτροπής που εξέτασε το θέμα και δ) του γεγονότος ότι ο τίτλος απονεμήθηκε πριν από 11 χρόνια (19.03.2010), υφίσταται ή όχι υποχρέωση ανάκλησης του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης αποφοίτου του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Περίληψη Γνωμοδότησης: Ακόμη και εάν ήθελε υποτεθεί ότι ο καταγγελλόμενος αντέγραψε μέρος της διδακτορικής του διατριβής (χωρίς να το αναφέρει) και το παρουσίασε ως διπλωματική εργασία για να αποκτήσει το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, δεν τίθεται ζήτημα ανάκλησης του εν λόγω τίτλου, αφού από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται ως παράπτωμα κατά της ακαδημαϊκής κοινότητας η αυτο-λογοκλοπή. Άλλωστε, η ανάκληση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης μετά την πάροδο έντεκα και πλέον ετών από την απονομή του προϋποθέτει την εξέταση από τα αρμόδια όργανα της συνδρομής λόγων δημοσίου συμφέροντος ή περίπτωσης συμμόρφωσης σε ακυρωτική δικαστική απόφαση ή περίπτωσης έκδοσής του συνεπεία απατηλών ενεργειών του αποφοίτου. (πηγή nsk.gr)

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια