Προκήρυξη τριών (3) θέσεων δικηγόρων στο Δήμο Αχαρνών

O Δήμαρχος Αχαρνών προκηρύσσει την πλήρωση στο Δήμο Αχαρνών τριών (3) θέσεων Δικηγόρων – ενός (1) Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, ενός (1) Δικηγόρου παρ’ Εφέταις και ενός (1) Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Σχόλια