Μία (1) θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Αττικής

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α’) και του άρθρου 6, παράγραφος 3, περίπτωση β’ του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’),όπως ισχύουν, ως εξής: Δικηγόρος τουλάχιστον παρά Πρωτοδίκαις - Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Αθήνα.

1. Η/Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει μία (1) κενή θέση η οποία προβλέπεται στον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής.

2. Το αντικείμενο της απασχόλησης του ενός (1) δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής συνίσταται στην παροχή Νομικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Αττικής σε κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, καθώς και νομική καθοδήγηση των Οργάνων και των Υπηρεσιών της, με γραπτές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές που αποσκοπούν στην προώθηση των επιδιώξεων και στόχων του φορέα και στη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεών του με κριτήριο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Για την ανωτέρω νομική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνονται υπόψη οι ειδικότερες ανάγκες που προκύπτουν από το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες και τον εν γένει σκοπό της Περιφέρειας Αττικής, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 186 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οικείες οργανικές διατάξεις (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018).

3. Η/Ο δικηγόρος παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.

4. Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως ισχύει.

5. Οι έμμισθοι δικηγόροι υπάγονται οργανικά στην Περιφέρεια Αττικής και ασφαλίζονται στον οικείο τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια