Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Διμερείς Συμβάσεις με Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

της Χριστίνας Δεστούνη, Δικηγόρου

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προτείνουν στον οφειλέτη, ο καθένας ξεχωριστά, τη σύναψη διμερών συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή  αξιόχρεος, η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες του άρθρου 22 Ν. 4738/2020.

Στη διαδικασία κατάρτισης διμερών συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών εντάσσονται οι  οφειλέτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν. 4738/2020 ) και διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι: α) i. έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, εταιρείες Leasing κλπ) ή ii. έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και σε χρηματοδοτικούς φορείς, όμως δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε πολυμερή διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης, επειδή ποσοστό τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών τους στο Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηματοδοτικούς φορείς οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή iii. η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος περατώθηκε ως άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και β) το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο, ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους χρηματοδοτικούς φορείς κατά περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά πιστωτή.

Σε διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Δημοσίου υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ή τον Κ.Ε.Δ.Ε., όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί από τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε διμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ οφειλέτη και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγονται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α. για να υποβάλλει/υποβάλλουν ο καθένας από αυτούς, πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.  Στους οφειλέτες που αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλουν πρόταση αναδιάρθρωσης, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τους όρους ρύθμισης που εξάγονται από το υπολογιστικό εργαλείο. Η πρόταση  υποβάλλεται ξεχωριστά από το Δημόσιο ή/και τους Φ.Κ.Α., εντός προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών  κατ’ ανώτατο όριο ημερών  από την ημερομηνία υποβολής της  αίτησης ή από την άκαρπη περάτωση της πολυμερούς διαδικασίας λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς.  Ο οφειλέτης έχει προθεσμία 5 ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της πρότασης προκειμένου  να αποδεχθεί την προτεινόμενη ρύθμιση.   Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών θεωρείται ότι έχει συναφθεί, αφού η πρόταση αναδιάρθρωσης γίνει αποδεκτή από τον οφειλέτη και καταβληθεί εμπρόθεσμα η πρώτη δόση της ρύθμισης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης προς το Δημόσιο πρέπει να καταβληθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο οφειλέτης αποδέχτηκε ηλεκτρονικά την πρόταση αναδιάρθρωσης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να καταβληθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο οφειλέτης αποδέχτηκε ηλεκτρονικά την πρόταση αναδιάρθρωσης και σε καμία περίπτωση μετά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την αποδοχή αυτή. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

* Η Χριστίνα Δεστούνη είναι δικηγόρος Καλαμάτας, ΜΔΕ Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Δείτε την αρθρογραφία της Χριστίνας Δεστούνη εδώ            

Σχόλια