Θέσεις Δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

H Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια , κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει, ως εξής: 

1 Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω -Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, με έδρα την Αθήνα

2 Δικηγόρους παρ΄ Αρείω Πάγω -Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με έδρα την Ελευσίνα 

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τρεις (3) κενές θέσεις οι οποίες προβλέπονται στον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής. Το αντικείμενο της απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν με σχέση έμμισθης εντολής συνίσταται στην παροχή Νομικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Αττικής σε κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, καθώς και νομική καθοδήγηση των Οργάνων και των Υπηρεσιών της, με γραπτές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές που αποσκοπούν στην προώθηση των επιδιώξεων και στόχων του φορέα και στη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεών του με κριτήριο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια