Αγωγή αποζημίωσης κατά ασφαλιστικού φορέα για παράλειψη απάντησης σε αίτημα για απονομή επικουρικής σύνταξης (ΔΕφΠατ)

Διοικ. Εφετείο Πατρών 644/2018: Αγωγή αποζημίωσης κατά ασφαλιστικών φορέων για παράλειψη απάντησης επί αιτήματος του ασφαλισμένου για απονομή επικουρικής σύνταξης. 

Τα όργανα των ασφαλιστικών φορέων όταν εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων για απονομή σύνταξης, οφείλουν να απαντούν το συντομότερο δυνατόν, και πάντως, στην περίπτωση που, για τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος εμπλέκονται περισσότεροι του ενός ασφαλιστικοί οργανισμοί (διαδοχική ασφάλιση), όχι πέραν των έξι μηνών. Τυχόν καθυστέρηση απάντησης θεμελιώνει, κατά περίπτωση, δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ζημίας και ηθικής βλάβης υπέρ του ασφαλισμένου. Εφαρμοζόμενες διατάξεις: άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, άρθρο 932 ΑΚ, άρθρο 5 του ν. 1943/1991, άρθρο 4 Κ.Δ. Διαδ.

"Επειδή, ανεξαρτήτως των ειδικότερων λόγων που συνέτρεχαν στην ασφαλιστική περίπτωση του εκκαλούντος και εφεσίβλητου και αφορούσαν στη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισής του, η παράλειψη των εκκαλούντων και εφεσίβλητων ασφαλιστικών φορέων να απαντήσουν στο αίτημά του για απονομή επικουρικής σύνταξης, είναι μη νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις που εκτέθηκαν στη μείζωνα σκέψη της παρούσας περί της υπ οχρέωσης διεκπεραίωσης των ασφαλιστικών υποθέσεων εντός προθεσμίας 6 μηνών . 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη οτι με προσωπικές ενέργειες ο εκκαλών και εφεσίβλητος προσπάθησε να συνδράμει με κάθε τρόπο στην διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής του υπόθεσης, οτι εξαιτίας της παράλειψης των οργάνων των διάδικων ασφαλιστικών φορέων να του απαντήσουν υπέστη πολυετή ταλαιπωρία και λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη το ύψος της επιδικασθείσας από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες εν γένει οικονομικές συνθήκες, το Δικαστήριο κρίνει οτι το ποσό των 8.000 ευρώ, που αναγνώρισε η εκκαλούμενη απόφαση οτι δικαιούται να λάβει ο εκκαλών και εφεσίβλητος, παρίσταται εύλογο και προσήκον". 

Δείτε την απόφαση εδώ

*Δημοσίευση απόφασης: Αχαϊκή Διοικητική Νομολογία, Οκτώβριος 2021, Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών


Σχόλια