Αυτόματη κατάργηση διοικητικής πράξης που ακυρώθηκε δικαστικά (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

ΝΣΚ αρ. γνωμοδότησης 131/2021: Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης επί της υπ’ αριθ. 711/2020 απόφασης του ΙΔ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας πράξη της, περί απαλλαγής της Γ.Τ. από τα καθήκοντά της ως προϊσταμένης, και συγκεκριμένα: περί της ακολουθητέας διαδικασίας για την ακύρωση των πράξεων που προσβλήθηκαν, του τρόπου με τον οποίο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του νέου Φορέα e-ΕΦΚΑ θα εκφέρει νέα κρίση και περί της δυνατότητας χορήγησης στην αιτούσα του επιδόματος θέσης ευθύνης παρότι δεν είχε ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένης.

Περίληψη Γνωμοδότησης: α) Οι διοικητικές πράξεις που ακυρώθηκαν δικαστικά καταργήθηκαν αυτόματα και η Διοίκηση δεν απαιτείται να προβεί σε κάποια πρόσθετη ενέργεια. β) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο πρέπει να προβεί σε νέα ουσιαστική κρίση ανατρέχοντας στο χρόνο έκδοσης της πρώτης απόφασης που ακυρώθηκε, περιορίζοντας την κρίση του στη βάση της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων της Γ.Τ., εμμένοντας ή μη στην προηγούμενη θέση της Διοίκησης. γ) Στην περίπτωση δικαίωσης της αιτούσας πρέπει να της δοθεί και το επίδομα θέσης ευθύνης για το ζητούμενο χρονικό διάστημα.

Η Γνωμοδότηση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου