Ανάκληση διορισμού δημοσίου υπαλλήλου λόγω πλαστογραφίας του βαθμού του πτυχίου του - Ακύρωση του καταλογισθέντος ποσού

Ελεγκτικό Συνέδριο 599/2021 (ολομέλεια) : Αρχή της Αναλογικότητας - Καταλογισμός  υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (νοσοκομείου) εξαιτίας αναδρομικής ανάκλησης του διορισμού του λόγω παραποίησης του βαθμού πτυχίου του (άρθρο 33 παρ.1 περ. β) του ν. 2362/1995). Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζον αναιρετικώς και εντός των ορίων του αναιρετικού ελέγχου, σταθμίζει αν το ποσό του επίδικου καταλογισμού, που είχε ήδη μειωθεί από το Τμήμα, είναι συμβατό με τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, της δίκαιης ισορροπίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα δεδομένα της υπόθεσης. Το Τμήμα είχε μειώσει το ποσό του καταλογισμού από τις 170.000 ευρώ στις 50.000, η Ολομέλεια το μηδένισε. 

"Με την προσβαλλόμενη απόφαση έγινε εν μέρει δεκτή έφεση της αναιρεσείουσας κατά της 9954/10.4.2014 απόφασης του Διοικητή του ως άνω Νοσοκομείου και περιορίσθηκε το σε βάρος της, συνεπεία ανακλήσεως του διορισμού της λόγω πλαστογραφίας του βαθμού του πτυχίου της, καταλογισθέν ποσό των 179.014,40 ευρώ, στο ύψος των 50.000,00 ευρώ, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας...

...ο τυχόν σε βάρος της αναιρεσείουσας καταλογισμός, έστω και του μειωθέντος ποσού των 50.000,00 ευρώ, δεν επιτυγχάνει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ του σκοπού που υπηρετεί (αποκατάσταση της δημοσιονομικής νομιμότητας εξαιτίας της αναδρομικής ανατροπής της υπαλληλικής σχέσης) καθόσον αφ’ ενός μετατρέπει την ανάκληση του διορισμού σε κύρωση αφ’ ετέρου άγει σε πλουτισμό του Νοσοκομείου σε βάρος της περιουσίας της. Ως εκ τούτου, κατ’ εφαρμογή της κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατ’  αποδοχή του οικείου λόγου αναίρεσης επί τω τέλει ακυρώσεως του καταλογισμού καθ’ ολοκληρίαν".

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου