Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης - Αίτηση ανάκλησης από ειδικούς διαδόχους των καθολικών διαδόχων (ΝΣΚ)

Γνωμοδότηση αρ. 88/2021 (19.5.2021): Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης – Υποβολή αίτησης ανάκλησης από ειδικούς διαδόχους των καθολικών διαδόχων του αρχικού ιδιοκτήτη, εφοδιασμένων με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο των καθολικών διαδόχων.

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται αν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως νόμιμη η αίτηση μερικής ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, η οποία είχε κηρυχτεί με την ΚΥΑ Δ8428/7807/1969 (Δ΄ 204/1969), η οποία αίτηση υποβάλλεται εκ μέρους των ειδικών διαδόχων των αρχικών εικαζομένων ιδιοκτητών των απαλλοτριωθέντων τμημάτων ιδιοκτησιών, τα οποία περιήλθαν στο Δημόσιο, δυνάμει της απαλλοτρίωσης, χωρίς όμως να καταληφθούν για την εκτέλεση του έργου για το οποίο απαλλοτριώθηκαν, δοθέντος ότι οι αιτούντες την ανάκληση ενεργούν βάσει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου των καθολικών διαδόχων των αρχικών ιδιοκτητών, οι οποίοι έχουν κατά το νόμο το δικαίωμα να ζητήσουν την ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, αφού ληφθούν υπόψη και οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών, δεδομένης της επί μακρό χρονικό διάστημα αδράνειας του κράτους ως προς την προστασία της ιδιοκτησίας του και της έκδοσης διοικητικών πράξεων (άδεια οικοδόμησης) από τις οποίες αποκτήθηκαν δικαιώματα τρίτων.

Η απάντηση που αρμόζει στο υποβληθέν ερώτημα είναι ότι η αίτηση μερικής ανάκλησης της ως άνω απαλλοτρίωσης, εκ μέρους των αιτούντων οι οποίοι, παρότι αποτελούν ειδικούς διαδόχους των καθολικών διαδόχων των απαλλοτριωμένων τμημάτων τόσο της ιδιοκτησίας ΑΚΠ 16 όσο και της ιδιοκτησία ΑΚΠ 15, ήτοι συνολικής έκτασης ακινήτων εμβαδού 1028,10 τ.μ. το οποίο ανήκει στο Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται για την εκτέλεση του έργου για το οποίο είχε απαλλοτριωθεί, είναι νόμιμη ως προς το ζήτημα του εννόμου συμφέροντος των αιτούντων, διότι αυτοί ενεργούν ως πληρεξούσιοι των καθολικών διαδόχων (κληρονόμων) των αρχικών ιδιοκτητών, και έχουν ως εκ τούτου το δικαίωμα να ζητήσουν την ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης.

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου