Θέση Δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο"

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου, παρά πρωτοδίκαις, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με το ν.4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (φεκ 176/16-12-2015 τ. α΄) και θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου