Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

To Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α'/2013) και του άρθ. 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28). 

Το αντικείμενο της απασχόλησης: Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει να παρέχει στο Νοσοκομείο, κάθε υπηρεσία συνδεόμενη με το επάγγελμα και την ιδιότητά του ως δικηγόρου, σε κάθε υπόθεση αυτού, οποιασδήποτε φύσεως, δικαστικής ή εξώδικης προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου, την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων των οργάνων διοίκησης του Νοσοκομείου και των επί μέρους Υπηρεσιών, την επεξεργασία και νομικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει το Νοσοκομείο προς τρίτους και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, την εκπροσώπηση του Νοσοκομείου στα δικαστήρια κάθε βαθμού, φύσεως και αρμοδιότητας καθώς και ενώπιον Διοικητικών Αρχών, την τήρηση αρχείου εντός του νοσοκομείου με προσωπική ευθύνη για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνει και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της Έδρας του Νοσοκομείου (Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι), με την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

Ο προσληφθείς δικηγόρος θα υπάγεται οργανικά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι όροι αμοιβής του καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 τεύχος Πρώτο) και υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου