Δικαστήριο αρνήθηκε σε δικηγορική εταιρεία να καταχωρήσει ηλεκτρονικά 70.000 αγωγές - Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο

Η ΕΣΔΑ δεν θεσπίζει ειδικές απαιτήσεις σε συνάρτηση με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, αλλά η εφαρμογή πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης υπόκειται στις διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε δικαστήριο και το δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης βάσει του Άρθρου 6 της Σύμβασης. 

Σύμφωνα με παλιότερη απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην υπόθεση Lawyer Partners a.s. κατά Σλοβακίας[1] , η προσφεύγουσα, μια δικηγορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, επιθυμούσε να καταθέσει στο δικαστήριο περισσότερες από 70.000 αγωγές για την είσπραξη οφειλών. Λόγω του μεγάλου αριθμού των αγωγών, τις κατέγραψε σε μονάδα εγγραφής DVD, την οποία απέστειλε στο δικαστήριο συνοδευόμενη από επεξηγηματική επιστολή. 

Παρότι το εθνικό δίκαιο επέτρεπε την υποβολή των αγωγών με τον τρόπο αυτό, το δικαστήριο αρνήθηκε να τις καταχωρίσει με την αιτιολογία ότι δεν διέθετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Καταγγελία που υποβλήθηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο απορρίφθηκε διότι κατατέθηκε μετά το πέρας της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας των δύο μηνών. 

Το ΕΔΔΑ στην απόφασή του στις 16.6.2009, επεσήμανε ότι, εάν εκτυπώνονταν, οι αγωγές και τα δικαιολογητικά έγγραφα της εταιρείας θα υπερέβαιναν τις 40 εκατομμύρια σελίδες. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιλογή της ως προς το μέσο υποβολής δεν μπορούσε να θεωρηθεί μη ενδεδειγμένη. Το εθνικό δίκαιο προέβλεπε την ηλεκτρονική προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου και δεν μπορεί να καταλογιστεί στην προσφεύγουσα εταιρεία η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας. Η άρνηση των δικαστηρίων να καταχωρίσουν τις αγωγές της συνιστούσε δυσανάλογο περιορισμό επί του δικαιώματος της προσφεύγουσας όσον αφορά την πρόσβαση σε δικαστήριο.

Το Δικαστήριο τελικά καταδίκασε τη Σλοβακία να πληρώσει στην προσφεύγουσα εταιρεία το ποσό των 10.000 ευρώ για αποζημίωση και 8.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. (ECtHR/legalnews24.gr)

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

-------------------------

[1] ΕΔΔΑ, Lawyer Partners a.s. κατά Σλοβακίας, Αριθ. 54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08, 3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08 και 29557/08, 16 Ιουνίου 2009

 

Σχόλια