Αύξηση οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών (ΠΔ)

Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2021 "Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας", οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών και των Εισαγγελέων Πρωτοδικών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43) κατανέμονται στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας, ως εξής: 
1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα έξι (56). 
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Eισαγγελέων Πρωτοδικών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα εννέα (59).

Σχόλια