Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Η Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) με έδρα την Αθήνα (Ρουφ) Αττικής  προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΣΝΣΕΔ διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για την περίοδο από 3-1-2022 έως 31-12-2022 και ειδικότερα για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  • Δίκαιο της Θάλασσας: Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη Μεσόγειο
  • Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών/Νομοθεσία -Νομολογία-Πράξη
  • Εφαρμογές του Ανθρωπιστικού Δικαίου στις σύγχρονες Συγκρούσεις

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη ΣΝΣΕΔ ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων/2 ο Τμήμα (Εκπαίδευσης), Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», οδός Πέτρου Ράλλη 2, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αττικής, μέχρι 30 Ιουνίου 2021 το αργότερο.

Δείτε την Προκήρυξη και Αίτηση εδώ

Σχόλια