Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων του Ν.3869/2010 (Ν.4798/2021)

Στο αρθρο 237 του Νόμου 4798/2021 (ΦΕΚ Α 68/24.4.2021) προβλέπεται ο επαναπροσδιορισμός υποθέσεων του ν. 3869/2010. Σύμφωνα με τη διάταξη «αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010 (Α’ 130), που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, και η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου και έχει οριστεί νέα ημέρα και ώρα συζήτησης μετά τις 30.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4Α έως 4Κ του ν. 3869/2010. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού του παρόντος υποβάλλεται έως και τις 15.7.2021».

Σχόλια