Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, μελών των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, εκ των οποίων ένας (1) παρ’ Αρείω Πάγω (και εν ελλείψει υποψηφίου με τα απαραίτητα προσόντα, τουλάχιστον παρ΄Εφέταις) και ένας (1) παρ΄ Εφέταις, με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (υπηρεσίες έδρας και Π.Ε. Κοζάνης), οι οποίοι θα έχουν ως έδρα τους την Κοζάνη.

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις, κατηγορίας ειδικών θέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο οικείο κατάστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με φυσική παρουσία και με την υποχρέωση τήρησης πλήρους ωραρίου, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Οι απασχολούμενοι δικηγόροι θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/15 (176 Α΄) και θα ασφαλίζονται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την εκάστουσα ισχύουσα νομοθεσία για τους υπηρετούντες Δικηγόρους σε ΟΤΑ Β΄ βαθμού και οι αποδοχές τους θα υπόκεινται στις λοιπές νόμιμες κρατήσεις.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια