Νέα Υπουργική Απόφαση για τον Τρόπο Διενέργειας του Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ' αριθμ. 10270 οικ./2021 Απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού Συμβολαιογράφων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ, ο διαγωνισμός των υποψηφίων συμβολαιογράφων είναι πανελλήνιος και προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους με βάση τις κενές θέσεις που υφίστανται 10 ημέρες πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ένα μήνα τουλάχιστον προ της ημέρας ενάρξεως του διαγωνισμού. Περίληψη της προκηρύξεως αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και στις ιστοσελίδες των οικείων Εφετείων και Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Εφετείου. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις προς πλήρωση κενές οργανικές θέσεις αφενός ως προς τον αριθμό αφετέρου ως προς το είδος.

Η υπ’ αρ. 70280/2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων» (B΄ 2349), όπως ισχύει, καταργείται.

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια