Δικαστική απόφαση υπέρ δικηγόρου που εργαζόταν σε συστημική τράπεζα: Παράνομη υπαλληλοποίησή του διαπίστωσε το Δικαστήριο

Σημαντική απόφαση υπέρ δικηγόρου και κατά συστημικής τράπεζας εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών (αρ.27/2021). Ο ενάγων εργαζόταν στην τράπεζα με έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου επί πάγια αντιμισθία.

Με την ανωτέρω απόφαση επιδικάσθηκαν, μεταξύ άλλων, υπέρ του δικηγόρου, ασφαλιστικές εισφορές, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επίδομα αδείας, που είχε παράνομα, όπως έκρινε το Δικαστήριο στερηθεί για περίοδο σχεδόν έντεκα (11) ετών (από το τέλος του 2008 έως τον Ιούνιο του 2020), που εργαζόταν στην ως άνω Τράπεζα. Συνολικά η εναγομένη υποχρεώθηκε να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 76.446,45 ευρώ.

Στην ανωτέρω δίκη, παρέμβαση υπέρ του ενάγοντος δικηγόρου άσκησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, δια του Προέδρου του κ. Δημήτριου Βερβεσού, κατόπιν και αιτήσεως που έχει υποβάλει ο ενάγων δικηγόρος ενώπιον των αρμόδιων οργάνων του ΔΣΑ για τις παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας εκ μέρους της εν λόγω Τράπεζας.

Η απόφαση κάνει λόγο για «υπόταξη του δικηγόρου σε αυστηρό χρονικό πλαίσιο που προδίδει παράνομη υπαλληλοποίησή του» συνθήκη που μάλιστα «ήταν κοινή και απαράλλαχτη και για τους δικηγόρους που η εναγομένη τράπεζα λόγιζε ως εσωτερικούς τοιούτους».

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την απόφαση:

«Ο ενάγων, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος Δικηγόρου,· κατόπιν εξετάσεων, το έτος 2002, όταν και εγγράφηκε στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό . και ήδη Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, συνήψε με την ανωτέρω ιδιότητα του, την 1η Οκτωβρίου 2008 προφορικά με την εναγομένη τραπεζική εταιρεία σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου επί παγία αντιμισθία που συμφωνήθηκε καταβλητέα την 6η ημέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός και ορίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης των μερών στο ποσό των 1.700,00 ευρώ, πλέον της νόμιμης επιβάρυνσης του Φ.Π.Α., που επιρρίπτετο στην εργοδότρια εναγομένη, με αντικείμενο την παροχή νομικών υπηρεσιών στο αντικείμενο της τραπεζικής δραστηριότητας που ανέπτυσσε. Ούτως ο ενάγων αρχικά, το έτος 2008, εντάχθηκε στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών - Υποδιεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Τραπεζικών Εργασιών και Νομιμοποιήσεων της εναγομένης που έδρευε τότε στην οδό ... ενώ, μετά την συνένωση των επιμέρους νομικών υπηρεσιών της εναγομένης σε μία ενιαία Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (ΓΔΝΥ) που επήλθε το έτος 2014, μεταστεγάστηκε στην τότε νεοσύστατη Διεύθυνση Σχέσεων με Αρχές και Φορείς του Δημοσίου, στον 7° όροφο του κείμενου επί της οδού ... κτιρίου της τράπεζας ενόψει και της εξειδίκευσης του με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από γαλλικό πανεπιστήμιο (PARIS I) στο γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου. Κατ' εφαρμογήν των μεταξύ τους συμφωνηθέντων, η εναγομένη απασχολούσε καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (πλην Σαββάτου και Κυριακής) από ώρα 9.00 έως ώρα 19.00 ημερησίως ως δικηγόρο τον ενάγοντα, ο οποίος και είχε επιφορτιστεί με την εκτέλεση των διάφορων νομικών υπηρεσιών που κάθε φορά του ανατίθεντο από τους εκάστοτε διευθυντές των υποδιευθύνσεων των νομικών υπηρεσιών της εναγομένης με τη χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού που εκείνη του διέθετε. Ειδικότερα, στα καθήκοντα του περιλαμβάνονταν: 

1) Η ανάθεση και ο συντονισμός των δικαστικών υποθέσεων αναφορικά με τους κατ' αποκοπή συνεργαζόμενους δικηγόρους της εναγομένης για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με την έγερση ενδίκων βοηθημάτων σε ολόκληρη την επικράτεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ενάγων έφερε την ιδιότητα του «συντονιστή» δικηγόρου, κατά την οικεία σημειολογία της εναγομένης, ήτοι το ρόλο του συνδετικού διαμεσολαβητή μεταξύ της εναγομένης και των εξωτερικών συνεργατών της για τη διεκπεραίωση υποθέσεων εκτός της έδρας αυτής, αναλαμβάνοντας όχι μόνον το καθήκον της επιλογής των κατάλληλων επαγγελματιών, αλλά και την γενικότερη εποπτεία όλων των απαιτούμενων προς ευόδωση εκάστης νομικής ενέργειας - δικαστικής ή εξώδικης - εργασιών στον τομέα της ευθύνης του  

2) Η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων επιβολής διοικητικών προστίμων σε βάρος της εναγομένης με τη σύνταξη γνωματεύσεων περί της ευδοκίμησης ή μη τυχόν ασκούμενων ενδίκων βοηθημάτων επί σκοπώ διαγραφής τούτων προς όφελος των συμφερόντων της τράπεζας και εισηγήσεων περί της προσφορότερης νομικής αντιμετώπισης τους καθώς και η επιλογή και η εντολή διεκπεραίωσης των υποθέσεων προς εξωτερικούς δικηγόρους της επαρχίας  

3) Η σύνταξη και η υποβολή προς τα αρμόδια στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών της τράπεζας εγγράφων προβλέψεων πιθανοτήτων σε σχέση με την ανάκτηση ποσών από επιβληθέντα σε βάρος της εναγομένης πρόστιμα, κατά των οποίων είχαν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα και ο προσδιορισμός της εσωτερικής μονάδας της τράπεζας, στον προϋπολογισμό της οποίας επρόκειτο να καταλογιστεί το κόστος του εκάστοτε προστίμου  

4) Η επιμέλεια των διοικητικών υποθέσεων του τμήματος του, δηλαδή η συγκέντρωση και η αποστολή όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων της εναγομένης τράπεζας προς τους συνεργαζόμενους δικηγόρους ανά την επικράτεια, προκειμένου να παρίστανται νομότυπα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και να την εκπροσωπούν κατά τους νόμιμους τύπους (ΦΕΚ νομιμοποίησης, εκπροσώπησης, πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις)  

5) Η σύνταξη δικογράφων και διοικητικών προσφυγών και η δικαστική εκπροσώπηση της εναγομένης ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων για την διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της. Για την τοιαύτη ενασχόληση του εισέπραττε επιμίσθιο συγκείμενο εκ της ονομαστικής αξίας των εκάστοτε εκδιδομένων επ' ονόματι του γραμματίων προείσπραξης δικηγορικών αμοιβών του ΔΣΑ · 

6) Η επικοινωνία με τους προϊσταμένους του, μέσω του διαδικτύου ή τηλεφωνικά, αλλά και σε δια ζώσης συναντήσεις μαζί τους για την ενημέρωση αυτών περί της πορείας των υποθέσεων της εναγομένης και της τελικής έκβασης τους, την λήψη κατευθύνσεων επί των εκάστοτε διαδικαστικών ζητημάτων και της χρονικής οργάνωσης του προγράμματος σχετικά με τις εργασίες που έχρηζαν διεκπεραίωσης. 

Ως προεκτέθηκε, ο ενάγων, από την πρόσληψη του έως την διακοπή της εργασίας του στο κατάστημα της εναγομένης, περί τα μέσα του έτους 2019, απασχολήθηκε ως δικηγόρος με τους προαναφερθέντες όρους και συνθήκες με πλήρες ημερήσιο ωράριο, από ώρα 9.00 έως ώρα 19.00, διεκπεραιώνοντας για λογαριασμό της εναγομένης δικηγορικές εργασίες τις οποίες οι εκάστοτε διευθυντές του τμήματος του ανέθεταν και τις οποίες ανεπιφύλακτα αναλάμβανε, αναλώνοντας τον εργάσιμο χρόνο του αποκλειστικά στην προάσπιση των συμφερόντων της εναγομένης, που του απορροφούσαν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του, μην αναλαμβάνοντας, επομένως, προσωπικές υποθέσεις ελλείψει χρόνου προς τούτο. Επιπλέον, η παροχή των υπηρεσιών του ενάγοντος προς την εναγομένη γίνονταν αποκλειστικά στο προοριζόμενο για την στέγαση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της τελευταίας κατάστημα, με τη χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού που αυτό διέθετε, αλλά και με την αρωγή των λοιπών προσώπων, τα οποία επίσης εργάζονταν εκεί κατά περιόδους, ως γραμματείς ή δικηγόροι, για την απαραίτητη προετοιμασία των εκάστοτε ανακυψάντων νομικών ζητημάτων, αλλά και δευτερευόντως εκτός του γραφείου με την απασχόληση του σε παραστάσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών και για τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών. 

Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον η απασχόληση του ενάγοντος στη διεύθυνση νομικών υπηρεσιών της εναγομένης απορροφούσε το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής του δραστηριότητας και τελούσε υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της δια των ορισθέντων ως διευθυντών και προϊσταμένων των αρμόδιων τμημάτων, οι οποίοι του παρείχαν οδηγίες και κατευθύνσεις και είχαν τον τελικό λόγο στην φύση και το νομικό χειρισμό των υποθέσεων που του ανέθεταν, η σχέση που συνέδεε τους διαδίκους ήταν αυτή της έμμισθης εντολής με πλήρη απασχόληση με πάγια μηνιαία αντιμισθία, μεταξύ της εναγομένης, ως εντολέως και του ενάγοντος ως εντολοδόχου, της σύμβασης αυτής ρυθμιζόμενης από τις οικείες διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας απόφασης, και όχι αυτή του συνεργάτη δικηγόρου, ήτοι του απλώς συστεγαζόμενου στο οικείο κατάστημα της εναγομένης, ο οποίος παρείχε κάποιες μεμονωμένες νομικές υπηρεσίες προς τούτη, έναντι μηνιαίας αμοιβής κατ' αποκοπήν. 

Η κρίση αυτή του παρόντος Δικαστηρίου περί των όρων και των συνθηκών της παροχής από πλευράς του ενάγοντος των νομικών του υπηρεσιών και του είδους της μεταξύ των διαδίκων καταρτισθείσας σύμβασης ως έμμισθης εντολής δικηγόρου επιρρωνύεται ιδίως από το περιεχόμενο των όσων κατέθεσε στο ακροατήριο ενόρκως ο μάρτυρας απόδειξης, ..., ο οποίος, έχων την ιδιότητα του δικηγόρου που παρείχε τις νομικές του υπηρεσίες προς την εναγομένη δυνάμει έγγραφης σύμβασης έμμισθης εντολής, κατά σύγχρονο - ως επί τω πλείστον - χρονικό διάστημα, διατηρώντας μάλιστα όμορα γραφεία επί περίπου ένα και ήμισυ έτος στον 7° όροφο του κείμενου επί της οδού ... καταστήματος, διατηρεί προσωπική αντίληψη επί του αποδεικτέου. Η ίδια εκδοχή της καθημερινότητας στην απασχόληση του ενάγοντος στην νομική υπηρεσία της εναγομένης υποστηρίχθηκε στις ένορκες καταθέσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ... των μαρτύρων του ενάγοντος, ..., οι οποίοι δεν συνδέονται με φιλική ή συγγενική σχέση με τον ενάγοντα και έχουν ιδίαν αντίληψη περί των όσων ανέφεραν, καθώς άπαντες πτυχιούχοι Νομικής Σχολής απασχολήθηκαν στην νομική υπηρεσία της εναγομένης ως δικηγόροι, κατά περιόδους που εν πολλοίς συμπίπτουν με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργάσθηκε εκεί και ο ίδιος ο ενάγων. 

Το απαρέγκλιτο καθημερινό ωράριο εργασίας τουλάχιστον οκτάωρης διάρκειας το οποίο εφαρμοζόταν ως προς το σύνολο των δικηγόρων που διατηρούσαν γραφείο εντός του κτιρίου της τράπεζας αποδεικνύεται, εξάλλου, με ενάργεια και αναντίρρητα, από το περιεχόμενο των εγγράφων εσωτερικής αλληλογραφίας που σε ανυποψίαστους χρόνους αντάλλασσαν μεταξύ τους οι εκάστοτε διευθυντές του τμήματος ή οι δικηγόροι για τη διεκπεραίωση αντικειμένων εργασίας όπου πρόδηλα καταδεικνύεται συστηματική προώθηση της αρχής της τήρησης ωραρίου εργασίας ως προς τον ενάγοντα, ως ίσχυε και για τους λοιπούς δικηγόρους απασχολούμενους σε καθεστώς έγγραφης σύμβασης έμμισθης εντολής. 

Ειδικότερα, η συμβατική δέσμευση του ενάγοντος αναφορικά με την υποχρέωση καθημερινής προσέλευσης και παραμονής κατ' ελάχιστο αριθμό εργατοωρών στο κατάστημα της εναγομένης προδίδεται από πληθώρα προσκομιζομένων εκ μέρους του ιδίου εγγράφων ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (διευθυντές, υποδιευθυντές, γραμματείς), όπου κατά περίπτωση γίνεται αποδέκτης μηνυμάτων, με τα οποία α) ενημερώνεται για το εναπομείναν υπόλοιπο αδιάθετων ημερών αδείας αναπαύσεως κατ' έτος καθώς και τις ακριβείς ημεροχρονολογίες της ήδη χορηθείσας τοιαύτης, που έχει πλέον εξαντληθεί, β) του απευθύνονται συστάσεις για την αποφυγή της σύμπτωσης των θερινών διακοπών του με τους συναδέλφους του δικηγόρους και της ανάληψης δεσμεύσεων προς τρίτους πριν την οριστική έγκριση από την υπηρεσία των επιθυμητών ημερών αδείας, γ) λαμβάνει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αιτήματος χορήγησης ειδικής εκλογικής άδειας, με τη σύσταση να συνυποβάλλει το έντυπο τυχόν διορισμού του ως δικαστικού αντιπροσώπου και δ) γίνεται αποδέκτης προσωπικών ερωτημάτων για την ώρα επιστροφής στο γραφείο του κατόπιν της περαίωσης εξωτερικών δραστηριοτήτων επί σκοπώ συμπλήρωσης του τηρούμενου «παρουσιολογίου», καθώς και παρατηρήσεων ως προς την ακριβή ώρα της πρωινής προσέλευσης και την πιστή τήρηση μεσημεριανού διαλείμματος μισής ώρας κατά μέγιστη διάρκεια. Ανεξάρτητα από το νομότυπο της υπόταξης του δικηγόρου σε αυστηρό χρονικό πλαίσιο που προδίδει παράνομη υπαλληλοποίησή του, πάντως είναι γεγονός ότι τούτη η συνθήκη του εργασιακού περιβάλλοντος του ενάγοντος ήταν κοινή και απαράλλαχτη και για τους δικηγόρους που η εναγομένη τράπεζα λόγιζε ως εσωτερικούς τοιούτους, έχοντας μεριμνήσει για την ρύθμιση της μεταξύ των επαγγελματικής σχέσεως στο πλαίσιο έγγραφης σύμβασης παγίας αντιμισθίας». (πηγή: dsa.gr)

Ολόκληρη η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια