Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ: Ερμηνεία των "τραπεζικών" συμβολαίων κατά τον Κώδικα Συμβολαιογράφων

Την εκδίκαση από το ΣτΕ αίτησης ακυρώσεως Συμβολαιογράφου Αθηνών και αστικής επαγγελματικής εταιρείας Συμβολαιογράφων κατά πράξης  βεβαιωσης σε βάρος του πρώτου εκ των αιτούντων ποσό, το οποίο αντιστοιχούσε σε οφειλόμενα αναλογικά δικαιώματα από τη σύνταξη «τραπεζικών», κατά την έννοια του άρθρου 117 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α΄ 96), συμβολαίων, αποφάσισε με πράξη της η Επιτροπή του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 του Ανωτατου Ακυρωτικου Δικαστηρίου.

Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας με το Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 17 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος) και την ΕΣΔΑ (άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ) των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 2830/2000, καθώς και του προσδιορισμού του εννοιολογικού τους περιεχομένου.

Κατά τους ισχυρισμούς των αιτούντων, ανακύπτει ειδικότερα το ζήτημα αν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «τραπεζικό», κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, συμβόλαιο με συμβαλλόμενο μέρος εταιρεία, κατά τη σύσταση, τροποποίηση, μετατροπή ή συγχώνευση της οποίας μετείχε κατά το παρελθόν τράπεζα ή θυγατρική αυτής εταιρεία, ή απαιτείται η συμμετοχή της τράπεζας ή της θυγατρικής της στη μετοχική σύνθεση της συμβαλλόμενης εταιρείας να είναι ενεστώσα κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου. Περαιτέρω, προβάλλεται ότι το επίδικο ζήτημα έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, καθώς αφορά το σύνολο των συμβολαιογράφων, οι οποίοι έχουν καταρτίσει ή θα καταρτίσουν συμβόλαια που εμπίπτουν στην επίμαχη ρύθμιση. (adjustice.gr)

Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Google News για συνεχή νομική ενημέρωση και αρθρογραφία

Σχόλια