Το Κληρονομητήριο

Tης Χριστίνας Δεστούνη, Δικηγόρου

Το δικαστήριο της κληρονομιάς, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου, παρέχει σε αυτόν κληρονομητήριο που βεβαιώνει το κληρονομικό του δικαίωμα και την μερίδα που του αναλογεί.   Εκείνος που ζητεί  κληρονομητήριο  οφείλει  να  αναφέρει  στην αίτηση: 1. Τη χρονολογία του θανάτου του κληρονομουμένου, 2.τη διαθήκη και  το  περιεχόμενό  της ή τη συγγενική σχέση στην οποία στηρίζει το κληρονομικό του δικαίωμα, 3. ότι δεν υπάρχουν  άλλα  πρόσωπα  που  να αποκλείουν  ή  να περιορίζουν το κληρονομικό του δικαίωμα, ή ότι εκείνα που υπήρχαν εξέπεσαν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξέπεσαν, 4. αν υπάρχουν άλλες διαθήκες, το περιεχόμενό τους, 5. αν εκκρεμεί δίκη  για το κληρονομικό δικαίωμα.  

Αν  υπάρχουν  περισσότεροι  κληρονόμοι, με αίτηση οποιουδήποτε  από αυτούς παρέχεται κοινό κληρονομητήριο. Στην περίπτωση αυτή, εκείνος  που το ζητεί πρέπει να αναφέρει τα ονόματα και τις  μερίδες  όλων  των κληρονόμων,  καθώς  και ότι αυτοί αποδέχτηκαν την κληρονομία και ακόμη να αποδείξει τις δηλώσεις του αυτές. Από το συνδυασμό των διατάξεων για το κληρονομητήριο του ΑΚ (άρθρα 1956 επ.) προκύπτει ότι το κληρονομητήριο μπορεί να πιστοποιεί κληρονομικά δικαιώματα ενός ή περισσοτέρων κληρονόμων, με βάση περισσότερες κληρονομικές διαδοχές με πολλά κληρονομούμενα πρόσωπα και ότι την έκδοση και παροχή κληρονομητηρίου μπορεί να ζητήσει και ο κληρονόμος του κληρονόμου.  Στην περίπτωση αυτή, ο κληρονόμος του κληρονόμου μπορεί να ζητήσει την έκδοση κληρονομητηρίου για τον εαυτό του ως προς την κληρονομιά του από αυτόν κληρονομηθέντα και για τον κληρονομηθέντα από αυτόν ως προς την κληρονομιά του από τον τελευταίο κληρονομηθέντα, δηλαδή να σωρεύσει στο ίδιο δικόγραφο δύο αιτήσεις, έκδοσης κληρονομητηρίου ή ενδεχομένως και περισσότερες όταν οι κληρονομούμενοι είναι περισσότεροι από δύο, αυτή δε η σώρευση είναι επιτρεπτή.

Γίνεται  δεκτό από την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων ότι ο δανειστής της κληρονομιάς ή του κληρονόμου μπορεί, εφόσον αποδείξει ότι ο κληρονόμος απέκτησε την κληρονομιά, να ζητήσει την επ`ονόματι αυτού του κληρονόμου χορήγηση κληρονομητηρίου. Ως δανειστής της κληρονομιάς ή του κληρονόμου νοείται όποιος έχει οποιαδήποτε απαίτηση και έννομο συμφέρον να επιδιώξει το δικαίωμα αυτό του κληρονόμου. Επομένως, δανειστής του κληρονόμου λογίζεται και αυτός που έχει εναντίον του αξίωση για λύση της μεταξύ τους κοινωνίας, με δικαστική διανομή, επί κληρονομιαίου ακινήτου. Ο τελευταίος μπορεί στην περίπτωση αυτή να ζητήσει την έκδοση κληρονομητηρίου επ`ονόματι του κληρονόμου, προκειμένου να μεταγράψει το κληρονομητήριο και να επιδιώξει περαιτέρω τη διανομή του  ακινήτου.

Το κληρονομητήριο παρέχεται μόνο αν ο Ειρηνοδίκης   πεισθεί ότι έχουν αποδειχθεί τα αναφερόμενα στην αίτηση  γεγονότα. Το δικαστήριο έχει δικαίωμα να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως με κάθε τρόπο,  για  να  εξακριβώσει  τις  δηλώσεις  εκείνου  που ζητεί   το κληρονομητήριο .

Το κληρονομητήριο δημιουργεί τεκμήριο για το αναγραφόμενο σε αυτό δικαίωμα και συνεπώς  όποιος στο πιστοποιητικό ονομάζεται κληρονόμος ή καταπιστευματοδόχος ή κληροδόχος ή εκτελεστής διαθήκης τεκμαίρεται ότι έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στο πιστοποιητικό αυτό ( 1962 ΑΚ και 821 ΚΠολΔ).

Αν το δικαστήριο κρίνει ότι τα γεγονότα που θεμελιώνουν το αξιούμενο κληρονομικό δικαίωμα του αιτούντος δεν αποδεικνύονται πλήρως ή ότι με βάση τα αποδεικνυόμενα γεγονότα το δικαίωμα αυτό είναι αμφίβολο ή ασαφές, οφείλει να αρνηθεί την παροχή του κληρονομητηρίου, και να απορρίψει την αίτηση λόγω του τεκμηρίου, που κατά τα άρθρα 1962 ΑΚ και 821 ΚΠολΔ, παράγεται από αυτό, για το κληρονομικό δικαίωμα αυτού που κατονομάζεται ως κληρονόμος, στην περίπτωση δε που το δικαίωμα αυτό είναι ασαφές και αμφίβολο, εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για τον αληθή κληρονόμο αλλά και για τους τρίτους, οι οποίοι συναλλάσσονται με αυτόν που κατονομάζεται σε αυτό ως κληρονόμος. 

Κάθε δικαιοπραξία ή δικαστική πράξη όποιου στο πιστοποιητικό ονομάζεται κληρονόμος ή καταπιστευματοδόχος ή κληροδόχος ή εκτελεστής διαθήκης με τρίτον ή απέναντι σε τρίτον ή του τρίτου απέναντι σ` αυτούς είναι ισχυρή υπέρ του τρίτου, σε όση έκταση ισχύει το τεκμήριο του άρθρου 821, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την ανακρίβεια του πιστοποιητικού ή την υποβολή αίτησης για αφαίρεση ή κήρυξη ανίσχυρου του πιστοποιητικού ή την ανάκληση ή την τροποποίησή του.

Δείτε και άλλα άρθρα της Χριστίνας Δεστούνη εδώ

 

Σχόλια