Μέτρα κατά της Ελλάδας από την ΕΕ για τις καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο στον τομέα της υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα κατά της Ελλάδας του Βελγίου και της Σλοβακίας για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ) και για να αποτρέψει απώλειες για τις επιχειρήσεις —ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)— στις χώρες αυτές.

Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους και τις εμποδίζουν να αναπτυχθούν. Οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για να διασφαλίζουν τη λειτουργία και το προσωπικό τους, κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο στο σημερινό πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών δυσχερειών.

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία). Οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν εγκαίρως τους προμηθευτές τους και να δίνουν το παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον τομέα της υγείας, και πλέον η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα.

Σχόλια