Αναδρομική συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου (ΝΣΚ)

ΝΣΚ Γνωμοδότηση 17/2021: Αναδρομική συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών. Χρονικό σημείο αναδρομής.

Ερωτάται, αν στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσης της Διοίκησης με τη με αριθμό 600/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Α.Κ., υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέπει να προαχθεί από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, αναδρομικά από 03.10.2021, ημερομηνία προαγωγής, με το από 28.09.2021 προεδρικό διάταγμα, στον ως άνω βαθμό των αναφερόμενων σε αυτό Συμβούλων Πρεσβείας Α΄τάξεως, κατά παράλειψη της ιδίας. 

Στο πιο πάνω ερώτημα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (α΄τμήμα) γνωμοδότησε: Η Διοίκηση, στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσής της με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου, και σε εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου, της αξιοκρατίας, της σταδιοδρομίας, της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, θα πρέπει να επιληφθεί εκ νέου της υπόθεσης-προαγωγής της ανωτέρω υπαλλήλου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί προαγωγής των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου, δεσμευόμενη από τις κρίσεις της προαναφερόμενης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε περίπτωση δε που γνωμοδοτήσει υπέρ της προαγωγής της ανωτέρω, η προαγωγή της θα ανατρέξει στην ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο είχαν προαχθεί στον ίδιο βαθμό οι λοιποί ομοιόβαθμοί της διπλωματικοί υπάλληλοι, κατά παράλειψη της ιδίας, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες (ομόφωνα).

Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο εδώ

Σχόλια