Επτά (7) θέσεις Νομικών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

To Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δεκαέξι (16) θέσεων, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Μεταξύ των θέσεων προκηρύσσονται επτά (7) θέσεις Νομικών που θα καλύψουν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μελετών και Γνωμοδοτήσεων - Τμήμα Γνωμοδοτήσεων/Μελετών, Ελέγχου - Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου και Συντονισμού - Τμήμα Συντονισμού, με τις κατωτέρω αντίστοιχες αρμοδιότητες: Υποβολή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, προετοιμασία προγραμμάτων ελέγχου και ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογικών οδηγών για την υποστήριξη του έργου επιθεώρησης και ελέγχου και διασφάλιση της εφαρμογής τους, καθώς και παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης στη διενέργεια των ελέγχων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, υποβολή εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και εκτέλεση ενεργειών με σκοπό την προαγωγή και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και των πολιτικών του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω: α) παρακολούθησης και εποπτείας του συστήματος, β) συντονισμού των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, γ) και χρηστής διακυβέρνησης του τομέα σε συνεργασία με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς και αρμόδια εθνικά κυβερνητικά όργανα.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 12.3.2021

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια