Θέση Νομικού Συμβούλου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διαχείριση εσόδων από νέα ΠΜΣ (20%)» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών 80434 μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 165ης/13.01.2021 Συνεδρίασης των μελών της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα ακόλουθα αντικείμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96. Περιγραφή έργου 1: Νομικός Σύμβουλος (Εξωτερικός συνεργάτης) Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών στον ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1) 

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου 

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31.12.2021 

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 10.000,00 € (δέκα χιλιάδες ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων)

Yποβολή προτάσεων: Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:30

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια